Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci (ďalej len centrum) je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

V prípade záujmu o služby centra sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí vám radi odpovedia na vaše prípadné otázky.

Kancelárie Centra právnej pomoci nájdete v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Košiciach a v Žiline.

Účelom centra je vytvoriť a zabezpečovať systém právnej pomoci, ktorý je dostupný pre každého podľa zákona. Súčasťou systému právnej pomoci je konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci a v prípade splnenia podmienok priame poskytnutie právnej pomoci určeným právnikom centra, mediátorom centra alebo určeným advokátom.

Centrum je založené na princípoch
a) efektívnej ochrany práv každého, komu centrum poskytuje právnu pomoc,
b) informovanosti verejnosti o činnosti centra,
c) bezbariérovosti sídla centra a kancelárií,
d) osvety a sociálneho oživenia ľudí v materiálnej núdzi,
e) otvorenosti centra konštruktívne kritickým myšlienkam a
f) spolupráce s partnermi na formálnej aj neformálnej úrovni.

Klientom centra je každý/á, kto príde do kontaktu s centrom pri hľadaní ochrany svojich oprávnených záujmov, najmä pri poskytovaní predbežnej konzultácie podľa zákona, pri konaní o nároku žiadateľa/žiadateľky na poskytnutie právnej pomoci alebo pri poskytnutí právnej pomoci oprávnenej osobe určeným právnikom centra, mediátorom centra alebo určeným advokátom.

Všetky dôležité informácie a kontakty nájdete na webovej stránke Centra.