Verejný ochranca / verejná ochrankyňa práv

Verejný ochranca / verejná ochrankyňa práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.

V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca/ochrankyňa práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi/ochrankyni práv potrebnú súčinnosť.

(Článok 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky)

Pri uplatňovaní základných práv a slobôd v každodennom živote je potrebné, aby sa fyzické osoby aj právnické osoby domohli bez zbytočných formalít rýchlej právnej ochrany v prípade, ak sa domnieva, že základné práva a slobody sú porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy.

Inštitút verejného ochrancu/ochrankyne práv je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky (ôsma hlava, druhý oddiel, článok 151a - verejný ochranca práv). Podrobnosti o voľbe a odvolávaní verejného ochrancu/ochrankyne práv, o jeho/jej pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho/jej funkcie, o spôsobe právnej ochrany a o uplatňovaní práv fyzických osôb a právnických osôb ustanovuje zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

Verejný ochranca/ochrankyňa práv nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie žiadneho orgánu. Môže príslušný orgán upozorniť, že jeho rozhodnutie alebo konanie je nesprávne alebo je nečinný. Je realizátorom tzv. „nežného práva“, v rámci ktorého svojou autoritou a apeláciou na príslušné orgány zabezpečuje výkon svojej pôsobnosti.

Kontakty:

Kancelária verejnej ochrankyne práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava - Ružinov

Adresa pre korešpondenciu:
Kancelária verejnej ochrankyne práv
P. O. BOX 1
820 04 Bratislava 24

fax: 02-4828 7203

e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
 

Ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej stránke Verejného ochrancu / verejnej ochrankyne práv.