Právo

Diskriminácia z dôvodu veku: Prípad Palacios

V prípade Palacios [1] sa Súdny dvor EÚ zaoberal zákazom diskriminácie na základe veku. V rozsudku spresnil podmienky, za ktorých môžu členské štáty stanoviť odôvodnené rozdielne zaobchádzanie na základe veku v zmysle smernice, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (2000/78/ES, ďalej len „rámcová smernica“).

Diskriminácia z dôvodu rasového a etnického pôvodu: Firma Feryn

V prípade Firma Feryn [1] sa Súdny dvor EÚ zaoberal otázkou priamej diskriminácie pri prístupe k zamestnaniu, konkrétne, či verejné výroky zamestnávateľa o tom, že neprijme do zamestnania osoby určitého rasového alebo etnického pôvodu, možno považovať za priamo diskriminujúce kritériá výberu zamestnancov.

Antidiskriminačný zákon

Zákon č. 365/2004 Z. z.

o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zmeny:
Nález ÚS č. 539/2005 Z. z.
Zákon č. 326/2007 Z. z.
Zákon č. 85/2008 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z. (novela školského zákona)
Zákon č. 384/2008 Z. z. (novela občianskeho súdneho poriadku)
Zákon č. 400/2009 Z. z. (novela zákona o štátnej službe)
Zákon č. 48/2011 Z. z. (novela zákonníka práce)

Znenie účinné k 1. 4. 2011
 

Vnútroštátna judikatúra v prípadoch diskriminácie

Hoci antidiskriminačný zákon je účinný už od roku 2004, verejnosti je stále známych len niekoľko prípadov, v ktorých sa jednotlivci a jednotlivkyne na jeho základe domáhali ochrany. V nasledujúcom texte ponúkame opis troch prípadov, v ktorých slovenské súdy rozhodovali o žalobách súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania. Prvé dva z týchto prípadov boli rozhodnuté ešte pred prijatím antidiskriminačného zákona - a to na základe ustanovení pracovnoprávnych predpisov, ktoré zakotvovali zákaz diskriminácie, ako aj možnosť domáhať sa súdnej ochrany s využitím preneseného dôkazného bremena v prípade jeho porušenia.
 

 

Judikatúra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Súdny dvor Európskych spoločenstiev je inštitúciou Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, ktorá dozerá na to, či sa pri interpretácii a aplikácii Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ES) dodržiava právo. Hoci Súdny dvor ES nerozhoduje spory medzi jednotlivcami (a tiež možnosť jednotlivcov priamo sa obrátiť na tento súd je veľmi obmedzená), vo svojej činnosti sa viackrát zaoberal prípadmi diskriminácie a vyslovil veľmi dôležité interpretačné pravidlá, ktoré sú členské štáty EÚ povinné dodržiavať. Mnohé z týchto pravidiel sa neskôr dostali do európskej legislatívy, ktorá bola následne premietnutá do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov.