Právne analýzy

Janka Debrecéniová: Diskriminácia vo vnútroštátnom kontexte

Časť európskej antidiskriminačnej legislatívy bola do slovenského právneho poriadku inkorporovaná už v procese harmonizácie práva SR v čase pred vstupom do EÚ. Konkrétne, Zákonník práce už od roku 2000 obsahoval ustanovenia, ktoré zakazovali diskrimináciu v pracovnoprávnych vzťahoch z viacerých dôvodov, ktoré počtom presahovali dôvody obsiahnuté v antidiskriminačných smerniciach (avšak na druhej strane neobsahovali zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie). Podobne Zákon na ochranu spotrebiteľa obsahoval všeobecné ustanovenie zakazujúce diskrimináciu spotrebiteľa.

Daniela Telepková, Mária Kolíková: Právo na vzdelanie

Právo na vzdelanie nie je právom byť v škole informovaný o tom, čo sa zdá práve najdôležitejšie učiteľovi, škole alebo štátu. Právo na vzdelanie v sebe zahŕňa dva procesy – proces byť vzdelávaný o tom, čo je podstatné pre rozvoj osobnosti človeka ale i celej spoločnosti a proces byť vzdelávaný, ktorý reflektuje žiaka ako partnera učiteľa a berie ohľad na prostredie, v ktorom je žiak vzdelávaný. Tak ako iné práva i právo na vzdelanie prechádza určitým vývojom v súvislosti s tým, čo spoločnosť považuje za kľúčové pri získavaní vzdelania.