Medzinárodné dokumenty

OSN

 
Všeobecná deklarácia ľudských práv (SK)

The Universal Declaration of Human Rights (EN)

Prijatá: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 217(III)-A, 10. 12. 1948


 

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (SK)

International Covenant on Civil and Political Rights (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 16. 12. 1966
Vstup paktu do platnosti/účinnosť: 23. 3. 1976
Ratifikácia: ČSSR - 23. 12. 1976, sukcesia SR - 28. 5. 1993
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. z 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach - Príl. 1


 

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (SK)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 16. 12. 1966
Vstup paktu do platnosti/účinosť: 3. 1. 1976
Ratifikácia: ČSSR - 23. 12. 1976, sukcesia SR - 28. 5. 1993
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. z 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach - Príl. 2

 • Hospodárska a sociálna rada OSN
  Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva

  Všeobecný komentár č. 20 (SK)
  Nediskriminácia v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (čl. 2 ods. 2)

  General Comment No. 20 (EN)
  Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2)


 

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (SK)

International Convention on the Elimination of All Forms of Ratial Discrimination (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 21. 12. 1965
Vstup dohovoru do platnosti/účinnosť: 4. 1. 1969
Ratifikácia: ČSSR - 29. 12. 1966, sukcesia SR - 28. 5. 1993
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1974 Zb. z 15. augusta 1974 o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie


 

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (SK)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 18. 12. 1979
Vstup dohovoru do platnosti/účinnosť: 3. 9. 1981
Zbierka zákonov: Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1987 Zb. z 13. mája 1987 o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien


 

Dohovor o právach dieťaťa (SK)

Convention on the Rights of the Child (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 20. 11. 1989
Vstup dohovoru do platnosti/účinnosť: 2. 9. 1990
Ratifikácia: 7. 1. 1991
Zbierka zákonov: Oznámenie federálneho Ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa;
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 50/2003 Z. z. o zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa


 

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (SK + EN)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (EN)

Prijatý: Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, 13. 12. 2006
Vstup dohovoru do platnosti/účinnosť: 3. 5. 2008
Ratifikácia: 28. 4. 2010
Zbierka zákonov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 317/2010 Z. z. o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím


 

UNESCO

 
Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní

Convention against Discrimination in Education (EN)

Prijatý: UNESCO, 14. 12. 1960
Vstup do platnosti/účinnosť: 22. 5. 1962


 

RADA EURÓPY

 
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv