Médiá

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo

Slovensko-český ženský fond (SCWF) vyhlasuje v roku 2012 otvorené grantové kolo na podporu činnosti a aktivít ženských mimovládnych organizácií. SCWF poskytuje organizáciám možnosť získať grantovú podporu na základe filozofie, že ony samy poznajú vlastnú situáciu a vedia, ako čo najefektívnejšie nasmerovať udelené finančné prostriedky. Organizácie môžu požiadať o podporu určenú na realizáciu aktivít alebo na všeobecnú podporu vlastnej činnosti.

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Bratislava, 19. 10. 2012 (ODZ) - Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) organizuje ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí - Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.

Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Aktívne starnutie 2012

Bibiána Pufflerová

Na prahu tretieho tisícročia čelí Európa doposiaľ nepoznanej demografickej zmene – významnému starnutiu populácie. Štatistiky dokazujú, že zloženie a štruktúra našej spoločnosti sa postupne prelína do čoraz početnejšej prevahy generácií starších ľudí vo veku nad 45 rokov. Súčasný populačný vývin bude mať v najbližších desaťročiach nielen celkový formujúci efekt na spoločnosť, ale i vážne dopady na ekonomickú situáciu. Napriek tomu ostávajú staršie generácie nedocenené, ba postupne sa stávajú neviditeľnými. Aj vo verejnom diskurze sa pozornosť sústreďuje na starších ľudí len v minimálnej miere. Navyše málokedy sa o nich uvažuje ako o aktívnych ľuďoch, ktorých znalosti a skúsenosti sú hodnotou samy osebe – nevieme ich však zatiaľ primerane zužitkovať ani si ich dostatočne vážiť. Predstavujú pritom ohromný sociálny kapitál a žiadna krajina si nemôže dovoliť ním plytvať.

Šiesty ročník Filmového festivalu inakosti bude v Kine Lumière

Bratislava, 8. 10. 2012 (FFi) - Už šiesty ročník Filmového festivalu inakosti (FFi) bude od 25. do 28. októbra v dvoch sálach bratislavského Kina Lumière. Festival tradične prinesie filmy, ktoré sa zaoberajú témou LGBTI menšiny. Okrem filmových noviniek uvidia diváci aj diela zo zlatého fondu queer kinematografie. Popri množstve zahraničných snímok dostane priestor aj tvorba slovenských filmárov.
 

 

Irena BIHARIOVÁ: Kotleba ani netuší, čo s Rómami. My áno

SME, 3. 10. 2012

Mimovládne organizácie sa tak sústredili na presviedčanie politikov, že zabudli na päť miliónov ľudí. Časť z nich teraz stojí v uliciach a požaduje riešenia, ktoré by škodili aj im.

Nie som hlasom celého mimovládneho sektora, a preto nemôžem hovoriť v mene všetkých ľudskoprávnych organizácií. Napriek tomu si trúfam subjektívne skonštatovať, že v niečom sme my, ľudskoprávni aktivisti, predsa len zlyhali: nedokázali sme vám – obyčajným ľuďom, stojacim mimo našich aktivít – dostatočne nahlas a zrozumiteľne tlmočiť naše riešenia.