Tlačové správy

L. NICHOLSONOVÁ: Nelegálne osady by riešila napríklad cez mikropôžičky

Bratislava, 5. 7. 012 (SITA) - Podpredsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Nicholsonová (SaS) by zrejme riešila odkupovanie pozemkov, na ktorých stoja nelegálne rómske osady, cez mikropôžičky alebo e-pay karty. „Podporila by som možno mikropôžičky, ktoré by si mohli za určitých podmienok brať a nejako to napríklad odpracovať,“ uviedla Nicholsonová v súvislosti s pripravovaným návrhom poslanca Petra Polláka (OĽaNO). Alternatívne si vie predstaviť použitie e-pay kariet, ktoré by podľa nej boli ideálne na takéto situácie.

Smeruje verejná mienka na Slovensku k podpore ideí krajnej pravice?

Nový výskum o pravicovom extrémizme

Bratislava, 4. 7. 2012 (OSF) - Nadácia otvorenej spoločnosti ‐ Open Society Foundation (NOS‐OSF) a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vydávajú výskumnú správu Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu. Odpovedá na otázky, aký je potenciál šírenia pravicového extrémizmu na Slovensku a aká je podpora pravicového extrémizmu slovenskou verejnosťou.

Vládni splnomocnenci pre rómske komunity a pre rozvoj občianskej spoločnosti prechádzajú pod ministerstvo vnútra

Bratislava, 28. 06. 2012 (MV SR) - Pôsobnosť splnomocnenca vlády pre rómske komunity a tiež splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti od 1. septembra 2012 prechádza na ministerstvo vnútra - rozhodol o tom kabinet na svojom rokovaní dňa 27. júna 2012. Obidvoch splnomocnencov bude vymenúvať a odvolávať vláda. Na zabezpečenie ich činnosti ministerstvo splnomocnencom zriadi úrady, ktoré každý rok predložia správu o svojej činnosti. Splnomocnenci majú postavenie poradných orgánov vlády.

Diskrimináciu žien štát priznáva, no veľmi nerieši

Bratislava, 26. 6. 2012 (Pravda) - Napriek miernemu pokroku v zrovnoprávňovaní oboch pohlaví je situácia na Slovensku už roky rovnaká - ženy sú na tom v porovnaní s mužmi horšie takmer vo všetkých sférach verejného aj súkromného života. "Ženy sú diskriminácii vystavené v oveľa väčšej miere ako muži," konštatuje najnovšia Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011. Dokument vypracovaný ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny včera rezortný šéf Ján Richter predložil sociálnym partnerom z tripartity.

Výzva vláde SR na zriadenie výboru pre práva LGBTI ľudí

Bratislava, 18. 6. 2012 (MVO) - Vláda SR v týchto dňoch rozhoduje o zmenách štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť [1] (ďalej len Rada). Pri koncipovaní Rady a jej výborov sa pôvodne vychádzalo z princípu, že každému zakázanému dôvodu diskriminácie podľa antidiskriminačného zákona bude venovaný osobitný výbor Rady. Predchádzajúca vláda bez zdôvodnenia tento princíp porušila a odmietla zriadiť výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersex ľudí (ďalej len LGBTI). Následne jedno z prvých uznesení Rady [2] prijaté drvivou väčšinou jej členov a členiek požadovalo zriadenie takého výboru. Uznesenie však vláda hlasmi ministrov za KDH a SDKÚ-DS ignorovala a výbor nebol opätovne zriadený.