Tlačové správy

Domovy zvyšujú poplatky, seniori odchádzajú preč

Bratislava, 5. 6. 2012 (Pravda) - Chorí seniori, ktorí potrebujú celodennú opateru, ale nemajú dosť peňazí, začínajú po zvyšovaní poplatkov odchádzať z domovov sociálnych služieb. Napríklad v Zariadení opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach, kde oznámili zvýšenie cien už v máji, klesol počet klientov o polovicu. "Máme kapacitu 12 lôžok, obsadených máme šesť. To som ešte nezažila," povedala vedúca zariadenia Jana Bošiaková. Stalo sa tak napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo napokon zvyšovanie cien odložilo až na júl. Pôvodne sa tu platilo 160, po zvýšení mal byť poplatok na mesiac 385 eur, väčšina klientov mala dôchodky vo výške 320 eur.

ZPMP v SR: Nechcem, ale musím!

Bratislava, 1. 6. 2012 (ZPMP v SR) - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) štartuje 1. júna kampaň, ktorou chce presvedčiť verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote.

Súčasná legislatíva v Slovenskej republike umožňuje vo zvýšenej miere pozbaviť spôsobilosti na právne úkony mnoho dospelých ľudí, aj ľudí s mentálnym postihnutím. I keď často komunikovaným argumentom je ochrana týchto ľudí voči rôznym ohrozujúcim situáciám, v reálnom živote to znamená, že bývajú vylučovaní z akéhokoľvek rozhodovania o svojich záležitostiach, ba dokonca zo života v spoločnosti.

Divadlo NoMantinels podporuje Dúhový PRIDE Bratislava

Bratislava, 31. 5. 2012 - Divadelnou hrou Na doraz podporí divadlo NoMantinels akciu Dúhový PRIDE, ktorá bude 9. júna v Bratislave. Inscenácia sa stala súčasťou sprievodného programu. Ten štartuje 2. júna v KC Dunaj. Predstavenie divadla NoMantinels si môžu pozrieť diváci v nedeľu 3. júna o 18.30. Hra sa venuje téme rodových stereotypov, násilia páchanom na ženách a všíma si aj postavenie transrodových ľudí v spoločnosti. Hneď po predstavení pripravili organizátori diskusiu o fenoméne trans násilia a útokoch na transrodových ľudí.

Foto: Mili Vigerová Foto: Lenka Bokesová Foto: Lenka Bokesová

 

ŠKOLENIE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, MANAŽÉROV A MANAŽÉRKY: Bez diskriminácie získame viac

Význam prevencie pri uplatňovaní práva na rovnosť

  • Ako vytvoriť dôstojné a nediskriminačné prostredie na plnú sebarealizáciu zamestnankýň a zamestnancov? Ako zabezpečiť prístup k tovarom a službám bez diskriminácie?
  • Možno sa vytváraním takéhoto prostredia vyhnúť prípadným súdnym sporom? Pomáha také prostredie zvýšiť kredit firmy alebo organizácie?
  • Ako sa prejavuje diskriminácia a môže byť aj neúmyselná? Môže byť prevencia pred diskrimináciou prínosom? Majú organizácie a firmy zákonnú povinnosť realizovať prevenciu v súvislosti so zákazom diskriminácie?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky Vám môžeme poskytnúť odpovede na školení Bez diskriminácie získame viac - Význam prevencie pri uplatňovaní práva na rovnosť. Školenie organizuje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Realizuje ho interaktívnou a patricipatívnou formou - tvoria ho odborné prezentácie spojené s diskusiou a riešenie modelových prípadov v skupinách.

Cieľová skupina:

Zamestnávatelia zo súkromného a verejného sektora, manažérky a manažéri, vedúce pracovníčky a pracovníci orgánov verejnej správy, mimovládnych organizácií a pod. Školenie sa uskutoční v skupine s počtom 12 - 15 osôb.

MVO: Vláda sa nesmie zbavovať svojich zodpovedností v oblasti ľudských práv

Bratislava, 24. 5. 2012 (MVO)68 občianskych organizácií odmieta návrh novely kompetenčného zákona, pretože ju považujú za zlú a znepokojujúcu. Vláda sa ňou plánuje zbaviť zodpovednosti za ľudské práva, ktoré strácajú inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Navrhovaná novela totiž ruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znižuje dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov Rómov presúva na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach. [1]