Progress

Zvyšovanie povedomia Rómov a Rómok o antidiskriminácii

Poslednými stretnutiami v Sabinove a v Bystranoch uzavrela Poradňa pre občianske a ľudské práva sériu stretnutí zameraných na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii pre Rómov a Rómky na východnom Slovensku, ktoré realizovala v rámci projektovej priority 4.
 

Foto: POĽP
 

ZBORNÍK 2: Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Cieľom projektovej aktivity Platforma právnych expertov bolo vytvoriť odborné fórum pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k dlhodobo známym problémom implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Na jeho naplnenie slúžili pracovné stretnutia aj príprava príspevkov jednotlivých členov a členiek platformy. Výsledkom intenzívnej práce platformy je zborník Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite.
 

Platforma právnych expertov: závery a odporúčania

Závery a odporúčania platformy právnych expertov, doplnené o závery zo sympózia

    Teoreticko-právne východiská

  1. V slovenskej právnej teórii a osobitne pri vzdelávaní relevantných právnych profesií treba pevne zakotviť špecifiká pojmov rovnosť, rovné zaobchádzanie a diskriminácia. Jasne odlišovať ustanovenia čl. 12 ústavy a ustanovenia antidiskriminačného zákona.

ZBORNÍK 1: Dáta o rovnosti v slovenskej realite

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“ [1]

Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek expertnej platformy pre dáta o rovnosti v rámci projektovej priority 5 vznikol zborník Dáta o rovnosti v slovenskej realite. Je výsledkom súboru projektových aktivít Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti a identifikácia opatrení na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania.
 

 

Platforma pre dáta o rovnosti: závery a odporúčania

V rámci priority 5 realizovala Platforma pre dáta o rovnosti (equality data) viaceré aktivity. Diskusia členov a členiek platformy viedla k formulovaniu všeobecných záverov a odporúčaní, ktoré sú výsledkom intenzívnej a vecnej diskusie počas troch pracovných stretnutí platformy a okrúhleho stola. Sú súčasťou zborníka dostupného v elektronickej i printovej forme. Predstavujú všeobecné rámce a základné odporúčania platformy pre zber dát, do ktorých sa pretavili zhodné alebo podobné stanoviská jej aktérov a aktérok.