Progress

ODBORNÝ ČLÁNOK: Zákaz diskriminácie a zásada rovnakého zaobchádzania v práve EÚ

Právne expertky Janka Debrecéniová a Daniela Lamačková spolupracujúce so združením Občan, demokracia a zodpovednosť vypracovali odborný článok Zákaz diskriminácie a zásada rovnakého zaobchádzania v práve EÚ. V rámci projektu ho v septembri 2012 aktualizovali. Zákaz diskriminácie a uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania patria k základným cieľom, na ktoré sa Únia zameriava pri vymedzovaní a realizácii svojich politík a činností.

Ďalšie stretnutia o antidiskriminácii v rómskych komunitách

Poradňa pre občianske a ľudské práva pripravila ďalšie štyri stretnutia zamerané na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii pre Rómov a Rómky v rôznych lokalitách východného Slovenska. Stretnutia sa uskutočnili v Huncovciach (27. júna 2012), v Malčiciach (31. augusta 2012), v košickej Šaci (27. septembra 2012) a vo Sveržove (11. októbra 2012).
 

Foto: POĽP
 

Aktivity expertnej platformy pre dáta o rovnosti

V rámci projektovej priority 5 funguje Platforma pre dáta o rovnosti (equality data), ktorej členmi a členkami sú odborníci a odborníčky z ústredných orgánov štátnej správy, akademických kruhov, ZMOS, UNDP a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou. Platforma realizuje súbor aktivít Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania údajov v rámci monitoringu dodržiavania zásady rovného zaobchádzania a návrh opatrení na jeho zlepšenie. Reaguje tak na pretrvávajúci nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie na Slovensku.

Jesenná škola antidiskriminácie preložená na november

Pre nepredvídané vážne problémy, ktorých riešenie bolo - napriek enormnej snahe - mimo možností nášho združenia, museli sme konanie Jesennej školy antidiskriminácie presunúť na neskôr. Táto komplikácia nás veľmi mrzí. Veríme však, že si aj v novembri nájdete čas pre toto zaujímavé podujatie.

NOVÝ TERMÍN JESENNEJ ŠKOLY ANTIDISKRIMINÁCIE:

od 21. do 25. novembra 2012
Hotel pod Lipou, Modra-Harmónia pri Bratislave

V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu sekretariat@oad.sk najlepšie do 31. októbra 2012.

Zapojte sa do študentského programu ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Zaujímajú vás ľudské práva a diskriminácia?
Veríte, že aj vy môžete aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom?
Chcete odborne rásť a netradične sa vzdelávať?

Zapojte sa do programu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť

ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Program je určený študentom a študentkám práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Je zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie.

Čo vám program prinesie?