Progress

Expertná platforma pre dáta o rovnosti

V rámci projektovej priority 5 sa realizuje aj súbor aktivít zameraných na dve témy:

  • analýza potrieb v oblasti zhromažďovania relevantných údajov pri monitoringu dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania,
  • návrh opatrení na zlepšenie tohto monitoringu.

Realizácia takýchto aktivít je jednou z podmienok mainstreamingu nediskriminácie v politikách na všetkých úrovniach – celoštátnej, regionálnej i lokálnej. Celkovo tak prispieva k lepšej implementácii antidiskriminačnej legislatívy.

DOTAZNÍK: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou (ukončené)

AKTUÁLNA INFORMÁCIA

Analýza pre potreby ochrany pred diskrimináciou je už vypracovaná. Dotazník, ktorý slúžil ako podklad na zber údajov, preto už netreba vypĺňať. Za doterajšiu spoluprácu ďakujeme.

 
* * * * * * *

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní?

Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou.

Jeho vyplnenie trvá asi 3 minúty.

Stretnutia o antidiskriminácii v rómskych komunitách

Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizovala v mesiacoch apríl - máj 2012 doposiaľ päť stretnutí zameraných na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii v rómskych komunitách. Dve stretnutia sa uskutočnili v Herľanoch pre ľudí z okolitých obcí (Rankovce, Vtáčkovce, Boliarov a Kecerovce), ďalšie v Košiciach, v Prešove a v Petrovanoch.
 

Foto: POĽP
 

TRÉNING občianskej participácie a antidiskriminácie – Košice, máj 2012

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva aktívnych študentov a študentky na tréning zameraný na občiansku participáciu a kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Okrem informácií a poznatkov z tejto sféry ponúka aj rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Následne si ich možno vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci aktivít združenia, alebo vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.

Kedy a kde:

• piatok 25. mája 2012 v čase od 9:00 do 16:30 hod.
• priestory Právnickej fakulty UPJŠ - Košice, Kováčska 30, 2. posch., miestnosť č. 14

TLAČOVKA: Vieme verejnými politikami predísť diskriminácii?

Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií

Bratislava, 26. 4. 2012 (ODZ) – Od rozpadu nedemokratického režimu v novembri 1989 uplynulo už vyše 22 rokov, nedávno na Slovensku nastúpila deviata vláda. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť však konštatuje, že situácia v oblasti uplatňovania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania sa takmer nezmenila. „Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti. Na to však nestačí, aby verejné inštitúcie iba dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – hoci ani to často nerobia,“ uvádza Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)