Výskum

Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Titul: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite
Zborník

Editorka zborníka: Alena Kotvanová
Recenzent: Jaroslav Kling
Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o., 2012

Vydanie: prvé
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-8143-053-4

Diskriminácia na Slovensku

Titul: Diskriminácia na Slovensku. Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou
Štúdia

Autorky a autor štúdie: Vanda Durbáková, Štefan Ivanco, Stanislava Liptáková
Spoluautorka: Barbora Holubová (metodológia a spracovanie empirického výskumu)
Editor: Michal Čermák
Celoplošný zber dát: agentúra pre sociálne analýzy FOCUS
Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, október 2012
 

Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ (výsledky prieskumu)

Názov:

The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance (Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ - predbežné výsledky prieskumu)

Vydali:

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a
Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP)

Rok: máj 2012

Typ: spoločná správa o prieskume

Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie

Titul: Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie
Správa z testovacieho monitoringu

Vydalo: Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), marec 2012

Rodové dôsledky krízy

Názov:

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Autorky:

Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť), Jarmila Filadelfiová (Inštitút pre verejné otázky), Zuzana Maďarová (ASPEKT - vyd.)

Editorka: Jana Cviková (ASPEKT)

Rok: 2010

Typ: analýzy