Analýzy

Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Titul: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite
Zborník

Editorka zborníka: Alena Kotvanová
Recenzent: Jaroslav Kling
Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o., 2012

Vydanie: prvé
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-8143-053-4

Diskriminácia na Slovensku

Titul: Diskriminácia na Slovensku. Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou
Štúdia

Autorky a autor štúdie: Vanda Durbáková, Štefan Ivanco, Stanislava Liptáková
Spoluautorka: Barbora Holubová (metodológia a spracovanie empirického výskumu)
Editor: Michal Čermák
Celoplošný zber dát: agentúra pre sociálne analýzy FOCUS
Vydala: Poradňa pre občianske a ľudské práva, október 2012
 

Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie

Titul: Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie
Správa z testovacieho monitoringu

Vydalo: Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), marec 2012

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie SR v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Titul: VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom
CALCULATED INJUSTICE. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Analytická správa

Autorky správy: Christina Zampas (CRR), Roseanne Kross (CRR), Adriana Lamačková (CRR), Janka Debrecéniová (ODZ)

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, marec 2011

Inšpektoráty práce a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

Titul: Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch

Analýza z projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Autorka analýzy: Janka Debrecéniová (ODZ)
Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), 2011