Anotácie

Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ (výsledky prieskumu)

Názov:

The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance (Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ - predbežné výsledky prieskumu)

Vydali:

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a
Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP)

Rok: máj 2012

Typ: spoločná správa o prieskume

Rodové dôsledky krízy

Názov:

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Autorky:

Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť), Jarmila Filadelfiová (Inštitút pre verejné otázky), Zuzana Maďarová (ASPEKT - vyd.)

Editorka: Jana Cviková (ASPEKT)

Rok: 2010

Typ: analýzy
 

Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti

Názov:

Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti
The Advantages of Diversity and Implementation of Anti-Discrimination Mechanisms in the Field of Employement

Autori a autorky:

Ján Košta, Gabriela Dovaľová, Boris Hošoff, Karol Morvay, Michal Páleník, Borislav Petrík, Milan Šikula
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP)

Rok: 2010

Projekt: Rovnosť šancí sa oplatí. Séria aktivít podporujúcich identifikáciu príkladov dobrej praxe pri predchádzaní diskriminácii a presadzovaní rovnosti (VS/2009/0418)
 

Ako pokročiť v posilnení rómskej komunity na Slovensku

Názov:

Ako pokročiť v posilnení rómskej komunity na Slovensku prostredníctvom neteritoriálnej národnostnej autonómie
Advancing Empowerment of the Roma in Slovakia through a Non-territorial National Autonomy

Autorka:

Jarmila Lajčáková
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Časopis:

Ethnopolitics, 2010, Vol. 9 : 2, s. 171 — 196

Publikované: 29. apríl 2010

Typ: odborný článok
 

Straty z vylúčenia Rómov. Kľúčom k integrácii je rešpektovanie inakosti

Názov:

Straty z vylúčenia Rómov. Kľúčom k integrácii je rešpektovanie inakosti
The Cost of Non-Inclusion. The key to integration is respect for diversity

Autor a autorka:

Anton Marcinčin a Ľubica Marcinčinová
Nadácia otvorenej spoločnosti

Rok: júl 2009

Typ: ekonomická analýza