Prípadové štúdie

Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie.

Titul: Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie. Výskumná správa o diskriminácii a znevýhodnení migrantov a migrantiek na trhu práce

Prípadová štúdia vznikla v rámci projektu Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie

Autorky: Miroslava Hlinčíková, Daniela Lamačková, Martina Sekulová

Vydal: Inštitút pre verejné otázky, 2011

Štúdie IVPR z oblasti násilia páchaného na ženách

V decembri 2009 vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny dve nové štúdie z oblasti násilia páchaného na ženách. Štúdie sa venujú monitoringu médií & reklamy a indikátorom násilia páchaného na ženách.

Autorkou oboch štúdií je Barbora Holubová.

Matky na trhu (práce a života)

Výskumná štúdia Matky na trhu (práce a života) obsahuje správy z troch empirických výskumov – výskumu verejnej mienky, výskumu medzi zamestnávateľmi a participatívneho výskumu. Prináša aktuálne dáta vypovedajúce o situácii žien na Slovensku, ktoré sú matkami maloletých detí (v tejto štúdii pod nimi rozumieme deti vo veku do 12 rokov). Ponúka tri optiky na jeden fenomén – pracovné príležitosti a pracovné podmienky matiek, a to pohľad cez verejnú mienku, zamestnávateľov a samotné matky s maloletými deťmi. Sleduje cieľ zvýšiť informovanosť verejnosti o rovnosti, resp.

Práca verzus rodina? Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života očami zamestnankýň a zamestnávateľov

Správa z projektu Z materskej dovolenky do práce

Autorky a autori: Martina Adamkovičová, Monika Bosá, Dávid Bosý, Jaroslava Červeňáková, Janka Debrecéniová, Eva Fiedlerová, Zuzana Poklembová, Sylvia Šumšalová

Vydalo: Záujmové združenie žien MYMAMY – materské centrum Prešov v októbri 2007.

Projekt realizovalo ZZŽ MYMAMY – materské centrum Prešov v partnerstve s Materským centrom Bambino Poprad a IBEKO, s.r.o. Prešov.

Hlavným cieľom projektu bolo uľahčiť matkám návrat na trh práce po niekoľkých rokoch strávených doma s dieťaťom. Projekt bol realizovaný na dvoch úrovniach, individuálnej a spoločenskej. Individuálnu úroveň predstavovali skupinové poradenské a počítačové kurzy pre matky, individuálne kariérne poradenstvo, kiosky trhu práce a možnosti aktívneho zapájania sa do aktivít oboch materských centier (s bezplatnou opaterou dieťaťa počas nich). V rámci spoločenskej úrovne bol zrealizovaný prieskum postavenia žien na trhu práce prostredníctvom ankety medzi zamestnávateľmi a samotnými ženami.