Články

Rodová rovnosť v právnickom diskurze

Rozhodovanie súdov týkajúce sa rodovej rovnosti a ľudských práv žien: niekoľko zamyslení nad právnickým diskurzom a jeho spoločensko-kontextuálnymi aspektmi

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur.*
združenie Občan, demokracia a zodpovednosť**

Autorka v článku poukazuje na niektoré problémy právnického a v rámci neho sudcovského diskurzu vo vzťahu k dodržiavaniu princípov rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Vychádzajúc z výskumov uskutočnených v zahraničí pomenúva špecifické problémy relevantné pre sudcovský diskurz na Slovensku, pričom sa snaží analyzovať ich príčiny a načrtnúť možné prístupy k ich riešeniam.
 
Článok bol uverejnený v časopise Právny obzor č. 6, r. 2010, na stranách 604 - 613.

Neľahká cesta k odstráneniu ekonomického a kultúrneho znevýhodnenia Rómov na Slovensku

Tento článok vychádza z teoretickej literatúry a praktických skúseností a skúma zložité prepojenia medzi politikami, ktorých cieľom je posilniť ekonomické a kultúrne postavenie Rómov. Zaoberá sa integráciou z pohľadu relevantnej politickej teórie. Z tohto pohľadu je možné vyvodiť dva základné argumenty: neschopnosť týchto politík plne napraviť ekonomickú nespravodlivosť a stigmatizácia príslušníkov menšiny, ku ktorej vedú.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť.

Výhrada vo svedomí k službám reprodukčného zdravia

(Analýza prípadu Pichon a Sajous v. Francúzsko)

Táto štúdia sa zaoberá problémom výhrady vo svedomí uplatňovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj jej dopadmi na dostupnosť takejto starostlivosti pre ženy.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť.

CEDAW a mimovládne organizácie (stručný prehľad)

Aktívna participácia občianskej spoločnosti na dodržiavaní a ochrane ľudských práv a základných slobôd sa v súčasnosti považuje skôr za pravidlo než výnimku. Mimovládne organizácie sa stali hlavnými aktérkami v dohliadaní nad plnením ľudskoprávnych záväzkov vyplývajúcich či už z právnych predpisov, alebo z medzinárodných zmlúv, ktorými sú jednotlivé štáty viazané. Tak je to aj v prípade ochrany práv žien na národnej i medzinárodnej úrovni.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť.

Sexuálne obťažovanie

Výbor na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien vydal v r. 1992 Všeobecné odporúčanie č. 19 o násilí voči ženám. Podľa neho sexuálne obťažovanie zahŕňa také nepríjemné sexuálne motivované prejavy správania ako fyzické kontakty a sexuálne návrhy, poznámky so sexuálnym podtónom, predvádzanie pornografie a sexuálnej túžby, či už slovne, alebo konaním. Také správanie môže byť ponižujúce a môže ohrozovať zdravie alebo bezpečnosť – je diskriminačné, ak sa žena odôvodnene domnieva, že jej námietka/sťažnosť by ju mohla znevýhodniť v súvislosti s jej zamestnaním, vrátane prijatia do zamestnania alebo povýšenia, alebo ak také konanie vytvára nepriateľské pracovné prostredie.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť.