Blogy

Všetci sme si rovní

„Nieto medzi nimi rozdielu pred tvárou smrti.“ Tento výrok Antigony Kreónovi (Antigona je hlavná postava Sofoklovho diela Antigona)ktorým sa mu snažila vysvetliť prečo si zaslúži byť jej brat Polyneikos pochovaný so všetkými poctami by mal byť akýmsi heslom v boji proti diskriminácii. Tento výrok sa týka nielen rozdielu pred tvárou smrti ale aj všetkých rozdielov medzi ľuďmi. Naše konanie a správanie sa k iným ľuďom sa nemá odvíjať od toho, či je niekto muž alebo žena, či je biely, čierny alebo žltý, vysoký alebo nízky, chudý či tlstý.

Diskriminácia maďarskej menšiny.

Na Slovensku sa ešte stále a čoraz častejšie stretávame s diskrimináciou a nenávisťou Slovákov voči maďarskej menšine. Namiesto toho aby sa vzťahy medzi týmito dvoma národmi zlepšovali dochádza práve naopak, ešte k častejším útokom a k častejšej diskriminácii tejto menšiny. Myslím si, že by sme sa mali snažiť to napraviť, avšak na to sú potrebné obe strany.

Špecifiká postkomunistickej spoločnosti, absencia občianskych princípov a ich nahrádzanie nacionálnymi akcentmi

V rámci prípravy bakalárskej práce na tému Diskriminácia v médiách som narazil na nutnosť preskúmať isté historické a socio-kultúrne aspekty, ktoré by mohli byť východiskom pre ďalšie skúmanie príčin zvýšenej tolerancie voči diskriminácii nielen na strane percipientov, ale aj (v rôznej miere) zo strany vysielateľov mediálnych obsahov.

Slováci a maďari v SR

„Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.” Tento úvodný článok 33 k štvrtému oddielu Ústavy Slovenskej republiky týkajúci sa práv národnostných menšín a etnických skupín jasne hovorí o tom, že diskriminácia na základe príslušnosti k etnickej skupine či národnostnej menšine nie je prípustná.

Kam speje nová generácia Rómov

Zapneme TV a co vidíme, zabili Róma rovno pred jeho domom. Otvoríme noviny a co sa docitame, zomrel pet rocny chlapec spolu s otcom pri poziari domu, ktorí bol zalozeny nesimpatizantmi Rómov, alebo zbyli mladeho chlapca, znasilnili romske dievca, ci sikanovani boli romski chlapci policajtmi, alebo ze v parlamente aj v státnych úradoch pracujú rasisti.

Syndikovať obsah