O portáli

Portál Diskriminacia.sk je dlhodobým projektom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Portál Diskriminacia.sk je univerzálnym otvoreným priestorom pre šírenie informácií o zásade rovnakého zaobchádzania, rovnosti, diskriminácii, jej prejavoch a príčinách, o možných prístupoch k jej eliminácii aj o aktéroch a kľúčových hráčoch, ktorí k nej môžu prispieť.

Portál Diskriminacia.sk, vychádzajúc zo slovenskej antidiskriminačnej legislatívy, obsahuje informácie o diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového a etnického pôvodu, náboženstva a viery, veku, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

Portál Diskriminacia.sk sa zameriava na právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj na právne normy medzinárodného práva a ich dôsledky pre každodenný život. Reflektuje aj psychologické a sociologické aspekty diskriminácie.

Portál Diskriminacia.sk ponúka konkrétne teoretické a praktické informácie o právnych i mimoprávnych prostriedkoch ochranyv prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a načrtáva možnosti alternatívnych prístupov k presadzovaniu rovnosti.

Portál Diskriminacia.sk prináša adresár verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú elimináciou diskriminácie, vysvetľuje pojmy a odpovedá na často kladené otázky.

Portál Diskriminacia.sk predstavuje množstvo zaujímavých odkazov a liniek, ktoré návštevníkov a návštevníčky prevedú témou diskriminácie aj prostredníctvom ďalších organizácií a webových stránok.

Portál Diskriminacia.sk informuje o aktuálnych udalostiach, rovnako ako o plánovaných podujatiach či udalostiach – samozrejme, vždy v súvislosti s témou diskriminácie a princípmi, ktoré sú súčasťou konceptu rovnosti.

Tvorba a fungovanie portálu je postavená na princípoch otvorenosti, interaktivite, kooperatívnosti, zdieľania spoločného priestoru a transparentnosti.

Do procesu jeho aktualizácie sú prizývané mimovládne organizácie, verejné inštitúcie, i osoby, ktoré sa profesionálne či na dobrovoľníckej báze venujú problematike diskriminácie, pracujú s obeťami diskriminácie a podieľajú sa na vytváraní politík a legislatívy, smerujúcichk eliminácii diskriminácie na Slovensku.

Na všetkých stránkach portálu Diskriminacia.sk používame rodovo citlivý jazyk, teda rozlíšenie ženského a mužského rodu v logických súvislostiach.
 

Viac informácií o ľuďoch tvoriacich portál Diskriminacia.sk.
 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38
811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426
fax: 02-5292 5568
e-mail: oad@oad.sk, info@diskriminacia.sk