Dôležité webové stránky

Odporúčané slovenské a zahraničné webové stránky (v abecednom poradí):

www.age-platform.org
Informačný portál Európskej platformy starších ľudí (European Older People´s Platform) - organizácie, ktorej cieľom je obhajovať a podporovať záujmy starších ľudí žijúcich v krajinách EÚ a povzdvihovať povedomie o problematike, ktorá sa ich týka. Organizácia sa zaviazala bojovať proti všetkým formám diskriminácie súvisiacej s vekom a monitorovať vplyv aktivít EÚ na túto oblasť.

www.agepositive.gov.uk
Britská vládna stránka zameraná na odstraňovanie diskriminácie súvisiacej s vekom a na zlepšovanie podmienok starších ľudí na pracovisku. Stránka poskytuje napríklad informácie o britskej legislatíve, príklady dobrej praxe či prípadové štúdie týkajúce sa zamestnávania ľudí vo vyššom veku.

www.ageismus.cz
Stránka slúži ako informačný zdroj pre všetkých záujemcov a záujemkyne o problematiku diskriminácie súvisiacej s vekom. Sprístupňuje napríklad poznatky z oblasti legislatívy a výskumov uskutočnených v Českej republike i vo svete.

www.aspekt.sk
Stránka záujmového združenia žien Aspekt, ktoré realizuje množstvo feministických vzdelávacích a publikačných aktivít. Na stránke sa nachádza napríklad databáza ženských MVO, stručný prehľad aktuálnych správ, ponuka kníh a časopisov, prehľad pripravovaných podujatí, on-line katalóg knižnice Aspektu či glosár dôležitých rodových pojmov.

www.aozpo.sk
Portál Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, ktorá združuje viaceré mimovládne občianske združenia a zväzy. Jej cieľom je predovšetkým presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Stránka sprístupňuje napríklad informácie o aktuálnom právnom stave v tejto oblasti v SR.

www.canadianelderlaw.ca
Informačný portál venovaný sociálnym a právnym záležitostiam, ktoré sa týkajú seniorov a senioriek v Kanade.

www.clovekvtisni.cz
Slovenská pobočka českej humanitárnej a rozvojovej organizácie Člověk v tísni (založená v r. 2004). Vo svojej činnosti kombinuje úroveň priamych služieb a pomoci so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky. Jej hlavným cieľom je odstraňovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prostredníctvom spektra programov, zameraných najmä na podporu vzdelávania, bývania, zamestnanosti, participácie či budovania komunitných centier. Pôsobí najmä v oblasti východného Slovenska, kde je najviac vylúčených lokalít - tzv. rómskych osád.

www.concourt.sk
Stránka Ústavného súdu SR. Stránka okrem iného obsahuje databázu rozhodnutí ústavného súdu.

www.curia.eu
Stránka Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Obsahuje informácie o úlohách a činnosti Súdneho dvora ES, umožňuje prístup do databázy jeho rozhodnutí, ale aj do judikatúry súdov členských štátov, ktorá sa týka práva Európskych spoločenstiev. Súčasťou stránky je aj odkaz na vnútroštátne a medzinárodné webové stránky týkajúce sa práva.

www.cvek.sk
Stránka Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktoré sa zameriava na výskumnú a analytickú činnosť vo sfére široko chápanej etnicity a kultúry, ako aj na publikačnú a vydavateľskú činnosť v tejto oblasti.

www.diskriminace.cz
Informačný portál Poradne pre občianstvo, občianske a ľudské práva sídliacej v Českej republike. Portál je venovaný otázkam súvisiacim s diskrimináciou.

www.diskriminace.eu
Informačný portál je súčasťou mimovládnej antidiskriminačnej kampane v Českej republike. Sprostredkúva informácie o českej legislatíve v antidiskriminačnej oblasti, ako aj poznatky o antidiskriminačnom práve EÚ.

http://diskriminacia.altera.sk
Portál venovaný otázkam diskriminácie, spoločenského postavenia a občianskych práv príslušníkov a príslušníčok sexuálnych menšín na Slovensku.

www.diskriminacia.sk
Portál poskytujúci informácie o zásade rovnakého zaobchádzania, rovnosti, diskriminácii a jej prejavoch a príčinách, ako aj o možnostiach jej odstraňovania a aktéroch a aktérkach, ktorí/é k nemu prispievajú. Zameriava sa na právne predpisy SR a EÚ, ako aj na normy medzinárodného práva. Prináša informácie o právnych a mimoprávnych prostriedkoch ochrany, sprístupňuje adresár verejných inštitúcií a MVO angažujúcich sa v antidiskriminačnej oblasti. Prináša vysvetlenie mnohých pojmov súvisiacich s diskrimináciou, odborné texty či prehľad niektorých rozsudkov týkajúcich sa diskriminácie. Obsahuje aj aktuálne správy z uvedených oblastí. Portál administruje združenie Občan a demokracia a na jeho tvorbu prispievajú viaceré mimovládne organizácie aktívne v oblasti ochrany ľudských práv a antidiskriminácie.

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/aneval/l...
Internetová stránka Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Európskej komisie – inštitúcie EÚ uskutočňujúcej dôležité kroky v oblasti antidiskriminácie.

www.echr.coe.int
Stránka Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Obsahuje aj informácie o tom, ako podať sťažnosť na Európsky súd (tieto informácie možno na stránke nájsť aj v slovenčine).

www.equalrights.org
Public Interest Law Institute (PILI) a Equal Rights Trust (ERT) spojili svoje sily v boji s diskrimináciou. Výsledkom je spoločná databáza antidiskriminačnej legislatívy, zákonov a deklarácií upravujúcimi zásadu rovnakého zaobchádzania s cieľom sprístupniť informácie ľuďom z celého sveta.

www.equalrightstrust.org
Portál nezávislej medzinárodnej organizácie The Equal Rights Trust, ktorej hlavným cieľom je bojovať proti všetkým formám diskriminácie a posilňovať rovnosť ako základný princíp sociálnej spravodlivosti v spoločnosti.

www.escr-net.org
Stránka Medzinárodnej siete pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva (International Network for Economic, Social and Cultural Rights, ESCR-Net), iniciatívy spolupracujúcich skupín a jednotlivcov z celého sveta založenej na podporu ekonomickej a sociálnej rovnosti prostredníctvom ľudských práv a na rozvíjanie nástrojov ich presadzovania, ochrany a napĺňania. Obsahuje aj databázu právnych prípadov, rozhodnutí aj právnej teórie vo vzťahu k uvedeným právam.

www.esfem.sk
Stránka nezávislej feministickej organizácie Esfem, ktorá sa venuje problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov.

www.eurongos.org
Stránka nadnárodnej organizácie „EuroNGOs“ (Európske MVO pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, populáciu a rozvoj – The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development), ktorá sa zameriava na oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia. Dlhodobým cieľom tejto organizácie je aplikovanie záverov z Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji v Káhire do národných programov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v nízkopríjmových krajinách.

www.europa.eu
Portál Európskej únie, ktorý obsahuje informácie o postavení, spôsobe fungovania a aktuálnych aktivitách Európskej únie, ako aj praktické informácie o živote v EÚ. Portál obsahuje adresár webových stránok všetkých európskych inštitúcií vrátane odkazov na dokumenty EÚ.

www.europa.sk
Internetový portál Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Obsahuje informácie o EÚ a jej aktivitách, umožňuje zapojiť sa do tvorby verejných politík EÚ a ovplyvňovať jej smerovanie prostredníctvom verejných konzultácií. Taktiež ponúka možnosť využitia bezplatného právneho poradenstva EUROJUS v otázkach práva EÚ v slovenskom alebo anglickom jazyku.

www.forumseniorov.sk
Stránka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším, zameraného na pomoc starším ľuďom v Slovenskej republike. Vo svojich aktivitách sa prioritne zameriava na ochranu práv a presadzovanie záujmov starších ľudí, ako aj na pomoc pri uspokojovaní ich potrieb a integráciu do verejného života.

www.gender.sk
Stránka Poradenského centra rodovej rovnosti zameraná na poskytovanie informácií o problematike rodovej rovnosti, reprodukčného zdravia a reprodukčných práv na Slovensku.

www.guttmacher.org
Stránka Guttmacherovho inštitútu (Guttmacher Institute) zameraného na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia v USA a po celom svete pomocou vzájomne prepojených programov v oblasti spoločenskovedného výskumu, analýzy politík a vzdelávania verejnosti. Programy inštitútu sú naformátované tak, aby generovali nové myšlienky, podporovali osvietenú verejnú diskusiu, propagovali rozvoj dobrých programov a politík a hlavne prispievali k informovanému rozhodovaniu sa jednotlivcov a jednotlivkýň. Počas svojej viac ako 40-ročnej existencie inštitút vypracoval širokú škálu informačných zdrojov o témach týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia - mnohé možno nájsť práve na jeho stránke.

www.ilo.org
Portál Medzinárodnej organizácie práce. Medzi jej strategické ciele patrí podpora a realizácia štandardov a základných zásad a práv v zamestnaní, vytváranie lepších príležitostí pre ženy a mužov pri získavaní slušného zamestnania a príjmu, upevňovanie sociálneho dialógu a posilnenie tripartity.

www.inakost.sk
Stránka občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť, ktorého hlavným poslaním je ochrana ľudských práv a základných slobôd ľudí s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien na Slovensku.

www.inia.org.mt
Stránka Medzinárodného inštitútu pre starnutie (International Institute on Ageing), ktorý vznikol v roku 1988 na Malte ako autonómny orgán pri OSN. Inštitút poskytuje množstvo vzdelávacích aktivít pre tvorcov a tvorkyne politík, programových manažérov a manažérky, pedagógov a pedagogičky a pre iných odborníkov a odborníčky, ktorí a ktoré pracujú v oblasti boja proti diskriminácii osôb vo vyššom veku. Taktiež realizuje výskumnú a poradenskú činnosť.

www.interights.org
Stránka Medzinárodného centra pre právnu ochranu ľudských práv (The International Centre for the Legal Protection of Human Rights – INTERIGHTS) – organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv vrátane ochrany pred diskrimináciou v jednotlivých regiónoch. Právnikom a právničkám, sudcom a sudkyniam, obhajcom a obhajkyniam ľudských práv a iným partnerom a partnerkám poskytuje právnickú expertízu vzťahujúcu sa na medzinárodné a komparatívne právo v oblasti ľudských práv. Hlavným zameraním tejto organizácie je tzv. strategická litigácia – iniciovanie alebo podpora súdnych káuz v oblastiach, v ktorých je potenciál na posilňovanie ľudskoprávnych štandardov alebo v ktorých sú tieto štandardy ohrozené.

www.ivo.sk
Stránka Inštitútu pre verejné otázky – mimovládnej organizácie, ktorá sa snaží o presadzovanie hodnôt otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry. Participuje aj na posilňovaní občianskej spoločnosti a verejných aktérov a aktérok v oblasti antidiskriminácie na Slovensku.

www.justice.gov.sk
Stránka Ministerstva spravodlivosti SR. Obsahuje informácie o službách občanom a občiankam – napríklad o tom, ako získať bezplatné právne rady, o oslobodení od poplatkov, o tom, ako podať žalobu, odvolanie atď. Tiež obsahuje informácie o Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu a o tom, ako sa na tento súd obrátiť. Nachádza sa na nej aj kontakt na Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi.

www.lesba.sk
Internetový portál lesbických žien na Slovensku, ktorý administruje Prvé lesbické združenie MUSEION. Medzi profilové aktivity združenia patrí poskytovanie pravdivých informácií verejnosti o spôsobe života lesieb, gejov a iných ľudí patriacich k sexuálnym menšinám, snaha o zrovnoprávnenie neheterosexuálnej orientácie vo všetkých oblastiach politického, spoločenského a rodinného života a zasadzovanie sa za právne riešenie spolunažívania neheterosexuálnych párov na báze inštitucionalizovaného partnerstva.

www.materskecentra.sk
Portál poskytujúci komplexné informácie o živote matiek, detí a rodín v materských centrách na Slovensku aj vo svete.

www.mdac.info
Portál Advokačného centra pre mentálne postihnutie (Mental Disability Advocacy Center) zameraný na právnu pomoc osobám s intelektuálnym a psychosociálnym postihnutím. Na dosiahnutie rovnosti a sociálnej integrácie ľudí s mentálnym postihnutím Centrum využíva právne a advokačné nástroje. Stránka obsahuje aj prehľad judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v tejto oblasti.

www.memo98.sk/obcanrom
Víziou tejto internetovej stránky združenia MEMO 98 je „sústrediť čo najviac informácií na jednom mieste o problematike rómskej menšiny na Slovensku“. Stránka prináša informácie o pôvode Rómov, o ich osudoch v prvej ČSR, štatistické údaje a databázu webových stránok o Rómoch, ako aj informácie z oblasti legislatívy, školstva a činnosti vlády SR v tejto oblasti.

www.mensiny.vlada.gov.sk
Stránka Sekcie ľudských práv a menšín – „odborného pracoviska Úradu vlády SR, ktoré sa zaoberá problematikou ľudských práv, národnostných menšín a etnických skupín, ako aj otázkami spolupráce s mimovládnymi organizáciami“ a ktoré má zodpovednosti v oblasti tvorby a implementácie antidiskriminačnej legislatívy a politík. Na stránke sa nachádzajú napríklad informácie o slovenskej a európskej antidiskriminačnej legislatíve, informácie o menšinách, zmienky o aktivitách SR a EÚ v oblasti antidiskriminácie či odkaz na možnosť využitia on-line konzultácií organizovaných Európskou komisiou k rôznym záležitostiam týkajúcim sa Európskej únie vrátane otázok súvisiacich s rovnosťou príležitostí.

www.moznostvolby.sk
Stránka občianskeho združenia Možnosť voľby, ktoré sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv – najmä ľudských práv žien a detí –, za odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a za presadzovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi.

www.multikulti.sk
Stránka Nadácie Milana Šimečku, venovaná fenoménu kultúrnej rozmanitosti a spôsobom, akým ju možno vnímať, ako jej možno porozumieť a ako (s) ňou možno žiť. Poskytuje priestor na prezentovanie názorov odborníkov/odborníčok aj laikov/laičiek, kultivovane, kriticky aj humorne sa zaoberajúcich otázkami spolunažívania ľudí rôznych kultúr. Ponúka o.i. aj teoretické východiská a praktické postupy, ako možno s kultúrnou rozmanitosťou pracovať v školách i v neformálnych vzdelávacích prostrediach.

www.nadaciamilanasimecku.sk
Stránka Nadácie Milana Šimečku obsahuje informácie z oblastí programového zamerania nadácie, ktorými sú najmä obhajoba práv rómskej menšiny, osud obetí holokaustu či výchova a vzdelávanie spoločnosti v oblasti ľudských práv. V oblasti ľudskoprávnej výchovy a vzdelávania sa nadácia zameriava aj na tému interkultúrneho vzdelávania a interetnických vzťahov. Filozofiou nadácie je prispieť k budovaniu demokratickej politickej kultúry cez budovanie fungujúcej a rozvinutej občianskej spoločnosti.

www.nrozp.sk
Stránka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím.

www.oad.sk
Stránka združenia Občan a demokracia. Združenie realizuje vzdelávacie a publikačné aktivity v oblasti ľudských práv vrátane antidiskriminačnej oblasti. V týchto oblastiach sa zapája aj do tvorby legislatívy a verejných politík. Vo vybraných prípadoch tiež poskytuje právnu pomoc v prípadoch porušovania ľudských práv vrátane porušení zásady rovnakého zaobchádzania.

www.ohchr.org
Stránka Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Úlohou vysokej komisárky je presadzovať a chrániť práva zakotvené v Charte OSN a v medzinárodných ľudskoprávnych zmluvách.

www.ombudsman.europa.eu
Portál približujúci postavenie, úlohy a spôsob práce Európskeho ombudsmana, na ktorého sa môžu občania a občianky obracať so svojimi sťažnosťami na nesprávny úradný postup inštitúcií Európskej únie.

www.osce.org/odihr/
Stránka Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre demokratické inštitúcie a ľudské práva so sídlom vo Varšave, ktorý svoju pozornosť zameriava na monitorovanie priebehu volieb, demokratického vývoja, ľudských práv, tolerancie a antidiskriminácie v 56 členských štátoch OBSE z Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky.

www.pdcs.sk
Stránka mimovládnej neziskovej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), ktorej filozofiou je spoluvytváranie a posilňovanie demokratickej kultúry, šírenie demokratických prístupov a mechanizmov pre dialóg a predchádzanie konfliktom. Na napĺňanie svojich cieľov PDCS poskytuje profesionálne vzdelávacie a konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. Organizácia je súčasťou siete podobných inštitúcií v 16 krajinách sveta.

www.poradna-prava.cz
Stránka Poradne pre občianstvo, občianske a ľudské práva sídliacej v Českej republike, ktorá okrem iného poskytuje zaujímavé informácie o úspešne vyriešených prípadoch diskriminácie.

www.poradna-prava.sk
Stránka Poradne pre občianske a ľudské práva  mimovládnej organizácie so sídlom v Košiciach, ktorá okrem iného realizuje aj viaceré aktivity zamerané na ochranu pred rasovou diskrimináciou v rôznych oblastiach života (napr. v zamestnaní, službách, zdravotnej starostlivosti a pod). Poradňa organizuje vzdelávacie podujatia pre rôzne skupiny obyvateľstva s cieľom zvyšovania povedomia v oblasti ochrany pred diskrimináciou. Poradňa poskytuje aj bezplatné právne poradenstvo a vo vybraných prípadoch diskriminácie aj bezplatné právne zastupovanie v súdnych konaniach.

www.radaeuropy.sk
Portál poskytuje množstvo informácií o postavení, úlohách a činnosti Rady Európy, ktorej primárnym cieľom je ochrana ľudských práv a podpora a upevňovanie bezpečnosti a demokracie v Európe.

www.rasizmus.sk
Stránka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, ktoré vyvíja rôzne aktivity v oblasti boja proti rasizmu, diskriminácii, predsudkom a vo sfére presadzovania hodnôt tolerancie a multikulturality v spoločnosti.

www.rca-za.sk
Web stránka projektu Regionálneho centra pre autistov (RCA) v Žiline, ktorý vznikol z iniciatívy rodičov, pedagógov/pedagogičiek a odborníkov/odborníčok zaoberajúcich sa autizmom. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre ľudí so špeciálnopedagogickými potrebami s diagnózou autizmu a pre ich rodiny. RCA prevádzkuje aj Domov sociálnych služieb Život spolu pre deti a dospelých s autizmom (zriadilo ho OZ Detská komunita) a zastrešuje Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva. V jeho priestoroch sa nachádza aj SPOSA-ŽR - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región.

www.reprorights.org
Stránka Centra pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), neziskovej organizácie, ktorá sa venuje presadzovaniu a obhajobe reprodukčných práv žien na celom svete. Centrum využíva právne nástroje na zlepšovanie reprodukčnej slobody ako základného práva, ktoré sú všetky vlády povinné chrániť, rešpektovať a napĺňať. V rámci svojich aktivít Centrum napríklad presadzuje prístup k bezpečnej a dostupnej antikoncepcii či k legálnej a bezpečnej interrupcii. Na stránke možno nájsť množstvo informácií týkajúcich sa reprodukčných práv žien.

www.rojko.sk
Portál venovaný ľuďom s mentálnym postihnutím a ľuďom s autizmom i všetkým, ktorí s nimi žijú, pracujú alebo ich chcú „len“ spoznať - o veciach, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú ich života. Portál spravuje OZ Bol raz jeden človek, ktoré vzniklo v roku 2006 na podnet študentov/študentiek a absolventov/absolventiek Pedagogiky mentálne postihnutých a Liečebnej pedagogiky. Združenie realizuje viaceré programy - Špeciálne pracovné kurzy, Komunitný byt, Program rozvoja dobrovoľníctva ľudí s postihnutím, Robinsonky a i. Snaží sa ovplyvňovať nielen zmýšľanie spoločnosti o ľuďoch s mentálnym postihnutím a s autizmom, ale predovšetkým zmýšľanie ľudí s postihnutím o sebe samých, podporuje ich samostatnosť, integráciu a sebarealizáciu.

www.romovia.vlada.gov.sk
Stránka Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít. Jednou z úloh splnomocnenkyne je realizovať systémové opatrenia na zlepšenie postavenia Rómov a Rómok a ich integrácie do spoločnosti.

www.ruzovyamodrysvet.sk
Portál zameraný na oblasť rodovo citlivej pedagogiky. Svoju pozornosť upriamuje najmä na otázky rodovej kompetencie, uplatňovanie rodovej perspektívy vo vzdelávaní a na spravodlivosť v deľbe práce medzi ženami a mužmi. Sprístupňuje užitočné materiály a praktické informácie nielen pre pedagogičky a pedagógov.

www.safework.sk
Stránka Národného inšpektorátu práce, ktorá ďalej odkazuje na jednotlivé pracovné inšpektoráty. Na tieto sa možno obrátiť s podnetom v prípade podozrenia z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ale tiež so žiadosťou o bezplatné poradenstvo týkajúce sa okrem iného dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, a teda aj zásady rovnakého zaobchádzania.

www.sexualorientationlaw.eu
Informačný portál Európskej komisie pre právo sexuálnej orientácie - ECSOL (European Commission on sexual orientation law). ECSOL je mimovládna a nepolitická sieť právnych expertov a expertiek. Jej členovia a členky pochádzajú z celej Európy a zastupujú rôzne profesné prostredia – napr. akademické, sudcovské či mimovládne. Členovia/ky ECSOLu majú odborné vedomosti o právnych otázkach týkajúcich sa sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity a vo svojej praxi sa zameriavajú na oblasti ako ľudské práva, antidiskriminačné právo, rodinné právo či trestné právo.

www.shetizenjournalist.com
Portál občianskeho žurnalizmu určený výlučne ženám – fórum pre diskusie o témach dôležitých pre ženy, o záležitostiach, ktoré ich priamo alebo nepriamo ovplyvňujú. Ženy ho môžu použiť ako nástroj na prinášanie správ a rozvíjanie diskusií, ktoré prezentujú ich názory a prispievajú k ich posilňovaniu. Portál sa zameriava na mainstreamové správy zo ženského pohľadu, s cieľom povzbudiť ženy, aby s nimi aj samy prichádzali - nie sú však len o nich.

www.snslp.sk
Stránka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Medzi jeho úlohy patrí zabezpečovať právnu pomoc obetiam diskriminácie a intolerancie, monitorovať a hodnotiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, uskutočňovať výskumy a prieskumy v oblasti ľudských práv. Stránka obsahuje aj stručný adresár organizácií poskytujúcich poradenstvo v rôznych oblastiach.

www.stop-discrimination.info
Stránka iniciatívy Európskej únie „Za rozmanitosť: Proti diskriminácii“. Poskytuje informácie o otázkach týkajúcich sa boja proti diskriminácií vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

www.syndromrom.sk
Stránka ponúka rozhovory a videá s Rómami a Rómkami, ktorí sa osmelili vystúpiť z anonymity, aby ukázali, že rómska väčšina je iná, než nám tvrdia naše predsudky – náš syndróm Róm. Cieľom rozhovorov je vytvoriť mozaiku o životoch rómskej majority, z jej pohľadu a jej slovami.

http://tandis.odihr.pl/
Stránka Informačného systému Tolerancia a nediskriminácia (Tolerance and Non-Discrimination Information System – TANDIS), ktorú vytvoril Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Ideou vytvorenia tohto informačného systému bolo získavať a sprístupňovať relevantné informácie z rôznych oblastí týkajúcich sa diskriminácie od všetkých členských štátov OBSE, občianskej spoločnosti a medzivládnych organizácií. Stránka približuje problematiku (in)tolerancie a (anti)diskriminácie s dôrazom na vymedzené oblasti (napr. oblasť antisemitizmu, oblasť diskriminácie súvisiacej s rodom a pohlavím, oblasť intolerancie vo vzťahu k Moslimom, oblasť homofóbie či nenávistných prejavov na internete), v ktorých sprístupňuje odborné publikácie a dokumenty. Stránka obsahuje množstvo rôznorodých informácií spojených s (in)toleranciou a (anti)diskrimináciou v medzinárodnom kontexte, ako aj vo vnútroštátnych kontextoch členských krajín OBSE vrátane Slovenska.

www.vop.sk
Stránka verejného ochrancu práv Slovenskej republiky. Poskytuje aj užitočné rady ako postupovať pri podávaní podnetu, ak boli porušené naše základné práva a slobody pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy na Slovensku.

www.zpmpvsr.sk
Stránka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Súčasťou stránky je aj internetová poradňa zameraná na právne, sociálne a špeciálnopedagogické poradenstvo.