Povýšiť mobbing, bossing na tému verejnej diskusie

Na rozdiel od predchádzajúcich období, v súčasnosti celoživotným ohrozením existenčných podmienok zamestnanca stále viac silnejú antagonistické tendencie vo vzťahu zamestnancov a zamestnávateľov. Zamestnanci strácajú dlhý čas pestované presvedčenie, že ak sa budú v práci usilovať a budú sa čo najviac identifikovať so záujmami a cieľmi svojho zamestnávateľa ešte nemajú relatívnu istotu udržania si svojich pracovných pozícií u zamestnávateľa.
Zamestnanec, ktorý nemá žiadnu istotu v stabilite pracovného pomeru, nemá pocit sociálnej bezpečnosti, odcudzuje sa svojmu zamestnávateľovi.
Stála a dlhotrvajúca neistota a napätie zhoršujú zdravotný stav zamestnancov. Ako sa môže zamestnanec brániť proti mobbingu, bossingu na pracovisku, keď v doterajších právnych predpisoch zamestnávateľov neexistuje žiadna úprava, ktorá by umožňovala brániť sa, ak je poškodená psychika zamestnanca na pracovisku.
Často nevieme, kde je začiatok. Konanie zamestnávateľa býva skryté, rafinované, preto je ťažké hneď reagovať ako obeť. Ale odporúčame viesť si podrobný súpis prejavov mobbingu, aby sa v prípade použitia právnych prostriedkov dalo oprieť o konkrétne fakty, nielen o emocionálne podfarbené všeobecné sťažnosti.
Keďže tu ide o skutkový stav, kedy jednoznačne dochádza k zlyhaniu komunikácie, mal by postihnutý trvať na stretnutí a dožadovať sa vysvetlenia. V prípade odmietnutia netreba ustúpiť, ale žiadať o stretnutie doporučeným listom, ktorý zároveň poslúži ako dôkaz.
Mobbing, bossing na pracovisku sleduje nie priame poškodenie obete, ale jej zastrašenie, aby ju prinútili odísť na vlastnú žiadosť.
Našou víziou je, aby na každom pracovisku bol zavedený interný (antimobbingový) právny predpis – akási antimobbingová dohoda, ktorá bude presne vymedzovať, aké konanie sa považuje za psychický teror na pracovisku, tiež bude upravovať možnosti, ako sa môžu ohrozené skupiny, či jednotlivci brániť, ak budú ohrozené alebo narušené ich práva a v neposlednom rade, aké sankcie postihnú páchateľa.
Na každom pracovisku ustanoviť osobu poverenú na monitorovanie, kontrolu, pomoc, hlásenie o výskyte mobbingu.
Základnou pomôckou, kde by sa mohla každá obeť obrátiť by mali byť nezávislé poradne pre mobbing, bossing.
Vedúci zamestnanci by mali prejsť školením, na ktorom by sa zoznámili so základnými metódami riešenia konfliktov. Ak sa spolupracovníci dostanú do konfliktu, ktorí nie sú schopní a ochotní vyriešiť sami, potom práve ich vyšší nadriadený, ktorý by mal mať znalosti a zručnosti celú situáciu urovnať.
Na každom pracovisku je tiež potrebné usporiadať pravidelné sedenia – vo veľkých podnikoch či v kolektívoch, ich práca je náročná na stresové situácie, preto by sa mali jedenkrát za mesiac konať podnikové schôdzky, na ktorých by sa mal každý účastník možnosť vyjadriť sa k prípadným nedorozumeniam.

Je dôležité zamestnancov s dostatočným časovým predstihom informovať o konkrétnom dátume konania takéhoto stretnutia a o jeho závažnosti. Od týchto pravidelných stretávaní by sa mohlo očakávať, že dôjde k zníženiu počtu sporov na pracovisku, keďže veľa z nich by mohlo byť vyriešených už na začiatku jeho vzniku.

Doporučujeme prideľovať novo prichádzajúcim zamestnancom svojho školiteľa z radov starších a skúsenejších zamestnancov.
Je ešte veľa otázok, ktorými by sme sa mohli zaoberať vo verejnej diskusii.

Pokiaľ, ale prevencia zlyhá a šikana resp. psychický teror sa na pracovisku objaví, je nevyhnutné pristúpiť k riešeniu. Do úvahy potom už prichádza mimoprávna cesta pomocou mediátora alebo v horšom prípade cesta právna.