Psychologická podpora aj pre „dúhových ľudí“

Bratislava, 24. 2. 2012 (Inakosť) - Vo februári 2012 občianske združenie Iniciatíva Inakosť úspešne zavŕšilo projekt Psychologickej podpory pre lesby, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí. Zrealizovali sa unikátne aktivity a boli vypracované užitočné materiály dostupné odbornej i laickej verejnosti. „Vnímali sme absenciu podporných služieb a odborných informácií pre túto skupinu ľudí, ale aj pre ich blízkych a laickú verejnosť na Slovensku a rozhodli sme sa zmeniť to,“ hovorí Ján Benec z Inakosti. Aktivity sa sústredili na samotnú LGBT komunitu, ale i na profesionálov a profesionálky z oblasti psychologických služieb.

Kurz osobného rozvoja pre LGBT ľudí vytvoril bezpečný priestor, v ktorom mohli ľudia s LGBT identitou otvorene rozoberať pre nich dôležité témy, zdieľať skúsenosti a riešenia zložitých situácií. „Na základe hodnotení od účastníkov a účastníčok, aj vzhľadom na pravidelnosť, s akou sa kurzu zúčastňovali, vieme, že takúto formu stretávania ocenili. Boli by sme radi, keby táto pilotná skupina vytvorila priestor pre ďalšie podobné v budúcnosti,“ hodnotí psychologička PhDr. Hana Smitková, PhD., ktorá skupinu facilitovala.

V rámci projektu bolo vypracovaných šesť infoedukačných brožúr, určených pre LGBT ľudí, ich rodiny, blízkych, ale aj širokej verejnosti. Brožúry sú venované témam ako coming out, informácie pre rodičov, identita a sebaprijatie, homofóbia, súžitie LGBT párov a iné.

Súčasťou projektu bol tiež prieskum, z ktorého vyplynulo, že až 27 % LGBT respondentov a respondentiek využilo psychologické služby v súvislosti s akceptáciou svojej identity alebo v súvislosti s problémami vo vzťahoch s rodičmi či okolím. Dôležité je poznanie, že popri rodine a kamarátoch sú to práve psychologické poradne, kde LGBT ľudia hľadajú pomoc. „Aj psychológovia a psychologičky môžu byť prvými dospelými, ktorým sa LGBT ľudia zdôveria so svojou identitou,“ uvádza Hana Smitková. „Preto si myslíme, že je veľmi dôležité, aby mali potrebné vedomosti a informácie o skúsenostiach, prežívaní a špecifických potrebách LGBT klientov a klientok.“

S cieľom zlepšiť informovanosť odborníkov a odborníčok v tejto oblasti bola vypracovaná informačná príručka, ktorá obsahuje podnety a odporúčania pre psychologické poradenstvo týkajúce sa LGBT ľudí. „Materiál, ktorý predkladáme, ponúka prehľad základných tém, teoretických poznatkov a podnetov na sebaexploráciu a preskúmanie aktuálnosti svojich znalostí,“ hovorí psychológ Mgr. Ing. Andrej Kuruc. „Keďže v súčasnosti na pregraduálnych i postgraduálnych úrovniach vzdelávania absentujú tieto informácie, radi by sme vyplnili túto medzeru a položili možno základ pre neskoršiu sieť takzvaných LGBT-friendly psychológov a psychologičiek,“ dodáva.

Brožúrky a príručka budú v budúcich týždňoch distribuované zdarma do psychologických poradní a v zariadeniach frekventovaných LGBT komunitou. Publikácie sú dostupné taktiež na voľné stiahnutie vo formáte PDF na webstránke www.homofobia.sk.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporu Úradu vlády Slovenskej republiky, Veľvyslanectva Fínskej republiky, Švajčiarskeho veľvyslanectva a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva.
 

Ďalšie informácie:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Ján Benec
Iniciatíva Inakosť
P.O.Box 15, 810 00 Bratislava 1
jan.benec@inakost.sk
inakost@inakost.sk
www.inakost.sk
www.homofobia.sk