Otvárame TRÉNING PRE ŠTUDENTKY A ŠTUDENTOV aj v Košiciach

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) hľadá v Košiciach aktívnych študentov a študentky pre program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie a prístupu k spravodlivosti. Ponúka rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a ďalších ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík.

S týmto cieľom organizuje špecializované tréningy v rozsahu 2 až 3 tréningových dní. Účastníci a účastničky si ich následne budú môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti. ODZ taktiež ponúka možnosť prispievať k šíreniu právneho povedomia v oblasti antidiskriminácie prostredníctvom portálu www.diskriminácia.sk.

Program v Košiciach začína v polovici apríla 2012 vzdelávacími podujatiami. V ďalších mesiacoch bude obohatený o praktické precvičovanie nadobudnutých zručností (sčasti aj „v teréne“). Po nich bude nasledovať samotný monitoring verejných inštitúcií a ich politík v oblasti dodržiavania ľudských práv a zapojenie sa do ďalších aktivít združenia. Aktivity budú pokračovať minimálne do novembra 2012. Jedným z výstupov bude aj možnosť zúčastniť sa 5-dňovej Jesennej školy antidiskriminácie v októbri 2012.

Prihlásiť sa možno do 28. marca 2012. Skupina približne 15 ľudí, ktorá bude zostavená z prihlásených, dostane obratom informáciu o termíne prvého stretnutia. Ostatných záujemcov a záujemkyne bude združenie informovať o potenciálnom zostavení ďalšej tréningovej skupiny, prípadne aj o iných možnostiach zapojenia sa do aktivít ODZ.

V prípade záujmu o viac informácií o programe pošlite svoje otázky e-mailom na nižšie uvedené adresy.
 

 

Kontaktné osoby:

Ing. Andrea Chorváthová
tel./fax: 02/ 5292 0426, 5292 5568
e-mail: chorvathova@odz.sk

JUDr. Daniela Lamačková
tel. 055/ 72 71 237
e-mail: lamackova@odz.sk
 

Pozrite aj:

 

Špecializovaný tréning sa koná v rámci projektu PROGRESS 2011-2012, ktorý podporujú Európska komisia a Úrad vlády SR. V partnerskej spolupráci s Úradom vlády SR ho realizujú občianske združenia ODZ a Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Podrobnejšie informácie o aktivitách a projektoch ODZ nájdete na stránkach www.odz.sk a www.diskriminacia.sk.
 

Projekt sa realizuje s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program realizuje Európska komisia. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress