Stretnutia o antidiskriminácii v rómskych komunitách

Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizovala v mesiacoch apríl - máj 2012 doposiaľ päť stretnutí zameraných na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii v rómskych komunitách. Dve stretnutia sa uskutočnili v Herľanoch pre ľudí z okolitých obcí (Rankovce, Vtáčkovce, Boliarov a Kecerovce), ďalšie v Košiciach, v Prešove a v Petrovanoch.
 

Foto: POĽP
 

Účastníčkam a účastníkom stretnutí boli poskytnuté základné informácie o možnostiach ochrany pred diskrimináciou, so zreteľom na diskrimináciu z dôvodu príslušnosti k rómskej etnickej skupine, ktorej boli, sú alebo by mohli byť v budúcnosti vystavení/-é. S účastníkmi/-čkami stretnutí sa o svoje skúsenosti podelili aj rómski aktivisti a aktivistka, ktorí sa aktívne bránili alebo bránia diskriminácii.

Možnosti využitia získaných informácií si účastníci/-čky následne vyskúšali na konkrétnych modelových prípadoch, na príkladoch diskriminácie v prístupe k službám či v prístupe k práci. V rámci diskusie ich tiež zaujímalo, ako sa môžu brániť proti prípadom diskriminácie, s ktorými sa sami stretli a stretávajú napríklad v súvislosti s hľadaním práce, vzdelávaním detí, s poskytovaním tovarov a služieb, vrátane bývania alebo poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Poradňa pre občianske a ľudské práva zorganizuje počas trvania projektu (do novembra 2012) ešte päť ďalších stretnutí v rómskych komunitách, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie o právnych možnostiach ochrany pred diskrimináciou.

Foto:

 

Kontakt:

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23, 040 01 Košice
Vanda Durbáková
tel./fax: 055 – 68 06 180
mobil: 0908 69 55 31, 0949 33 83 96
e-mail: poradna@poradna-prava.sk
www.poradna-prava.sk
 

Stretnutia sa realizovali s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program realizuje Európska komisia. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress