Verejná výzva: Nominácia do expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách

Bratislava, 5. 9. 2012 (ORRP) - Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako sekretariát expertnej skupiny vyhlasuje verejnú výzvu na nominácie členov a členiek za mimovládne organizácie a akademickú obec v zmysle navrhovaného štatútu expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Počet obsadzovaných miest pre MVO a akademickú obec spolu je 5.

Podmienky zaradenia do výberu:

  • nominácia v mene mimovládnej organizácie aktívne pracujúcej v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách a v rodinách min. 5 rokov
  • alebo

  • nominácia akademickej inštitúcie venujúcej sa problematike násilia na ženách a v rodinách;
  • odborná znalosť problematiky násilia páchaného na ženách a v rodinách podložená CV, skúsenosťami a publikačnou alebo projektovou činnosťou;
  • aktívna účasť v poradenstve a pomoci ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a/alebo násilia v rodinách alebo vo výskumoch a analýzach relevantných k téme;
  • aktívna účasť v nadnárodných tematických sieťach vítaná.

Návrhy na nominácie za MVO vrátane CV nominovanej osoby zasielajte na adresu jezna@employment.gov.sk do 20. 9. 2012.
 

Pozrite aj: