CVEK k pilierom prístupu k rómskym komunitám splnomocnenca vlády Petra Polláka

Bratislava, 18. 9. 2012 (CVEK) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry znepokojuje tón a nastavenie politiky v predstavených pilieroch prístupu novovymenovaného Splnomocnenca pre rómske komunity Petra Polláka. Nesúhlasíme s princípmi, na ktorých sú tieto piliere postavené. Predostierajú verejnosti, že príslušníci rómskej menšiny sú ohrozením pre majoritu a utvrdzujú ju v tejto stereotypizujúcej a škodlivej predstave.

Prezentované piliere vychádzajú z prezumpcie viny a sú postavené na princípoch represie a trestaní Rómov. Štát sa v tejto situácii stavia do pozície vynucovateľa, namiesto partnera v riešení situácie. Z dlhodobého hľadiska takýto prístup bráni v diskusii a v prijímaní politík, ktoré by reálne preniesli bremeno začleňovania chudobných rómskych komunít aj na nerómsku časť populácie, čo je nevyhnutnou podmienkou ich úspechu. Konštruovanie Rómov ako hrozby súčasne uľahčuje prijímanie radikálnych riešení. My v CVEKu sme dlhodobo presvedčené, že len zapojením samotných Rómov v marginalizovaných komunitách do riešenia ich situácie, partnerským prístupom a rešpektovaním špecifických potrieb, ktoré majú, je možné docieliť ich začlenenie do širšej spoločnosti.

Vyzývame preto novovymenovaného splnomocnenca, aby prehodnotil obsahy konkrétnych opatrení, ktoré plánuje predstaviť tak, aby rešpektovali princíp rešpektu ľudskej dôstojnosti všetkých príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny.

Dodávame, že Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa v júli 2012 vzdalo svojej účasti v neformálnej poradnej skupine poslanca Polláka, keďže sa nestotožnilo s hanlivou rétorikou smerujúcou k obyvateľom Luníka IX z úst poslanca Igora Matoviča.
 

Pozrite aj: