Pozrite si: TELEVÍZIA UVÁDZA CYKLUS FILMOV O DISKRIMINÁCII

Bratislava, 7. 11. 2012 (Progress 2012) - V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov Diskriminácia sa ma (do)týka.

Hlavným cieľom cyklu je upriamiť pozornosť divákov na to, že na Slovensku je diskriminácia stále rozšíreným javom. Jednotlivé časti zároveň vyjasňujú kontext práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, keďže v bežnom vedomí sa často vnímajú príliš široko a nejednoznačne. Pozornosť sa venuje jednotlivým dôvodom i oblastiam diskriminácie. Prostredníctvom názorov odborníkov a odborníčok, aktivistov a aktivistiek, ale aj bežných ľudí sa divákom priblíži legislatívny rámec rovnakého zaobchádzania aj možnosti ochrany pred diskrimináciou.

Prvé dve časti seriálu sa venujú aktuálnym témam európskeho roka 2012aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami. Ďalšie sú venované diskriminácii z dôvodu veku, rodu, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.
 

Cyklus filmov sa realizoval s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

 

Pozrite aj: