Pozrite si: TELEVÍZIA UVÁDZA CYKLUS FILMOV O DISKRIMINÁCII

V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov Diskriminácia sa ma (do)týka.

Jednotlivé časti seriálu:

  • 9. 11. Medzigeneračná solidarita
  • 16. 11. Aktívne starnutie
  • 23. 11. Diskriminácia z dôvodu veku
  • 30. 11. Diskriminácia z dôvodu pohlavia a rodu

Hlavným cieľom cyklu je upriamiť pozornosť divákov na to, že na Slovensku je diskriminácia stále rozšíreným javom. Jednotlivé časti zároveň vyjasňujú kontext práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, keďže v bežnom vedomí sa často vnímajú príliš široko a nejednoznačne.

Pozornosť sa venuje jednotlivým dôvodom i oblastiam diskriminácie. Prostredníctvom názorov odborníkov a odborníčok, aktivistov a aktivistiek, ale aj bežných ľudí sa divákom priblíži legislatívny rámec rovnakého zaobchádzania aj možnosti ochrany pred diskrimináciou.

Prvé dve časti seriálu sa venujú aktuálnym témam európskeho roka 2012aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami. Ďalšie sú venované diskriminácii z dôvodu veku, rodu, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.
 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Oddelenie projektovej podpory

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-572 95 311
fax: 02-572 95 424
e-mail: dana.srponova@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 

Cyklus filmov sa realizoval s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

 

Pozrite aj: