Expertná platforma: Slovensko nemá spoľahlivé údaje o diskriminácii

Aktivity expertnej platformy pre dáta o rovnosti

Bratislava, 2. 11. 2012 (Progress 2012) - V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite pôsobí Platforma pre dáta o rovnosti (equality data). Realizuje súbor aktivít s názvom Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania údajov v rámci monitoringu dodržiavania zásady rovného zaobchádzania a návrh opatrení na jeho zlepšenie a tak prispieva k lepšej implementácii antidiskriminačnej legislatívy.

Činnosť platformy reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku - nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho statusu, viacnásobnej diskriminácie a i. Rovnako chýbajú aj špecifické dáta v oblasti rovnakých príležitostí na trhu práce a pod.

Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť vyhodnocovať dopady antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení. Nie je teda možné merať pokrok napríklad v oblasti implementácie politík zameraných na sociálnu inklúziu Rómov a Rómok či na odstraňovanie diskriminácie v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnania, bývania a pod.

Doposiaľ sa uskutočnili štyri stretnutia expertnej platformy. Na prvom stretnutí 15. mája 2012 sa jej členky a členovia oboznámili s obsahom projektovej priority, s odporúčaniami medzinárodných organizácií k problematike zberu dát o rovnosti všeobecne a osobitne dát členených podľa pohlavia, etnicity, typu zdravotného postihnutia, a taktiež so základným rámcom zberu dát o rovnosti na Slovensku. Súčasťou stretnutia bola diskusia, v ktorej zúčastnení zosúlaďovali svoje predstavy o cieľoch platformy a dohodovali tematické zameranie svojich príspevkov s dôrazom na čo najkomplexnejšie pokrytie problematiky.

Diskusia pokračovala na druhom stretnutí 27. mája. Účastníci a účastníčky prezentovali jednotlivé témy spolu s krátkou charakteristikou príspevkov, ktoré pripravovali na okrúhly stôl. Činnosť platformy sa potom sústredila na prípravu analýz tej-ktorej oblasti podľa pôsobnosti jej členov a členiek.

12. septembra sa uskutočnil okrúhly stôl za účasti osôb z platformy a širšej odbornej verejnosti z decíznej, akademickej i mimovládnej sféry. Spätná väzba z tejto aktivity ukázala, že odborníčky a odborníci vítajú znovuotvorenie diskusie a žiadajú v nej pokračovať, aby sa jej výsledky a dosiahnutý konsenzus pretavili do celoštátnej koncepcie štandardného zberu, analýzy, uchovávania a šírenia dát o rovnosti.

Záverečné stretnutie platformy sa uskutočnilo 19. septembra 2012. Malo za cieľ nielen vyhodnotiť prácu platformy, ale aj spracovať obsah realizovaných diskusií do podoby záverov a odporúčaní pre prax.

V súčasnosti sa pripravuje zborník diskusných príspevkov z okrúhleho stola, ktorý bude k dispozícii v tlačenej i v elektronickej podobe.

Členmi a členkami platformy sú odborníci a odborníčky z ústredných orgánov štátnej správy – Štatistického úradu, Úradu pre ochranu osobných údajov, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu práce sociálnej práce a rodiny, Úradu splnomocnenca pre rómske komunity, Úradu informácií a prognóz školstva, Národného centra zdravotníckych informácií a Úradu verejného zdravotníctva, ďalej zástupca ZMOS, experti a expertky z akademických kruhov (Filozofická fakulta UK, Ekonomický ústav SAV), z UNDP a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou (Nadácia Milana Šimečku, CVEK, IVO, Iniciatíva Inakosť).
 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-57 295 165
fax: 02-57 295 424
e-mail: slparz@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel./fax: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: oad@oad.sk, sekretariat@oad.sk
www.oad.sk

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23, 040 01 Košice
tel./fax: 055–6806 180, 0908 69 55 31, 0949 33 83 96
e-mail: poradna@poradna-prava.sk
www.poradna-prava.sk
 

Projekt sa realizuje s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.