ZBORNÍKY: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“ [1]

Bratislava, 13. 11. 2012 (Progress 2012) - Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek platformy pre dáta o rovnosti a platformy právnych expertov vznikli zborníky Dáta o rovnosti v slovenskej realite a Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. Zborníky sú výsledkom aktivít projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti. Zborníky vyšli v prvom vydaní v náklade 250 kusov.
 

 

Ambíciou zborníka Dáta o rovnosti v slovenskej realite je prispieť k zintenzívneniu odborného záujmu o prekonávanie existujúcich bariér v oblasti zberu, zhromažďovania, vyhodnocovania, prezentovania a šírenia dát o ne/rovnosti. Súbor aktivít projektu pod názvom Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti (t. j. údajov týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania) a identifikácia opatrení na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku: nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku, pohlavia/rodu, rodinného stavu, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho postavenia a viacnásobnej diskriminácie.

  • Editorka zborníka: Alena Kotvanová
  • Recenzent: Jaroslav Kling
  • ISBN 978-80-8143-053-4

Zborník Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite chce prispieť k zintenzívneniu odbornej diskusie a spolupráce odborníkov a odborníčok pôsobiacich v oblasti nediskriminácie a zároveň formulovať apel na decíznu sféru v mene nevyhnutných zmien. Vzhľadom na trvalý plán novelizácie antidiskriminačného zákona i práce na rekodifikácii Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku môže táto publikácia významne napomôcť potrebné legislatívne zmeny a následne pevné zakotvenie zásady rovného zaobchádzania v slovenskom právnom poriadku.

  • Editor zborníka: Marián Filčík
  • Recenzentka: Pavla Boučková
  • ISBN 978-80-8143-052-7

Pozn.:

[1] Comparative Study on the collection of data to measure the extent and impact of discrimination within the United States, Canada, Australia, Great-Britain and the Netherlands. European Commission, Luxembourg, 2004. ISBN 92-894-8301-6. Str. 80. Dostupné na http://www.biblioteca.porto.ucp.pt/docbweb/multimedia/associa/pdf/c_omp.pdf

Ďalšie informácie o oboch zborníkoch:

Zborníky vydala EQUILIBRIA, s. r. o., obálku navrhol Anton Vaľko.

Na stiahnutie:

 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-57 295 165
fax: 02-57 295 424
e-mail: slparz@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 

Zborníky sa realizovali s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.