ZBORNÍK 1: Dáta o rovnosti v slovenskej realite

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“ [1]

Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek expertnej platformy pre dáta o rovnosti v rámci projektovej priority 5 vznikol zborník Dáta o rovnosti v slovenskej realite. Je výsledkom súboru projektových aktivít Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti a identifikácia opatrení na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania.
 

 

Ambíciou zborníka je prispieť k zintenzívneniu odborného záujmu o prekonávanie existujúcich bariér v oblasti zberu, zhromažďovania, vyhodnocovania, prezentovania a šírenia dát o ne/rovnosti. Tento cieľ nie je samoúčelný. Je súčasťou a podmienkou úsilia o novú úroveň mainstreamingu rovnosti, ktorým je začlenenie posudzovania vplyvov politík na oblasť nediskriminácie (equality impact assessement) do procesu tvorby politík na všetkých úrovniach. Ide o ďalší z krokov, ktoré treba urobiť na ceste od ideálu rovnosti príležitostí k jeho priblíženiu každodennej realite.

Súbor projektových aktivít zameraných na zhromažďovanie dát o rovnosti, teda údajov týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania a na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku: nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku, pohlavia/rodu, rodinného stavu, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho postavenia a viacnásobnej diskriminácie.

Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť vyhodnocovať efekty antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení týkajúcich sa nerovnakého zaobchádzania. Absencia dát sa podpisuje aj pod nemožnosť merať progres napríklad v oblasti implementácie politík zameraných na odstraňovanie diskriminácie v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či zamestnania a bývania Rómov ako základnej podmienky sociálnej inklúzie.

Aktivity boli súčasťou úsilia kocentrovaného na mainstreaming problematiky nediskriminácie v rámci politík na celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni a celkovo lepšej implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Kľúčovou aktivitou bolo vytvorenie platformy pre dáta o rovnosti (equality data), ktorej členmi a členkami sa stali odborníci a odborníčky z ústredných orgánov štátnej správy (Štatistický úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnej práce a rodiny, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, Úrad informácií a prognóz školstva, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad verejného zdravotníctva), zástupca ZMOS, experti a expertky z akademických kruhov (FF UK, Ekonomický ústav SAV), z UNDP a mimovládnych organizácií zaoberajúci sa danou problematikou (NMŠ, CVEK, IVO, Inakosť).

Cieľom platformy bolo otvoriť priestor na oživenie diskusií o potrebnosti dát o ne/rovnosti, nadviazať na to, čo sa v tejto oblasti dosiahlo, preklenúť existujúce rozdiely v prístupe k danej problematike a hľadať optimálne riešenia pre zber dát na Slovensku.
 

  • Editorka zborníka: Alena Kotvanová
  • Recenzent: Jaroslav Kling
  • Obálka: Anton Vaľko
  • Vydanie: prvé
  • Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o.
  • Náklad: 250 ks
  • ISBN 978-80-8143-053-4

Pozn.:

[1] Comparative Study on the collection of data to measure the extent and impact of discrimination within the United States, Canada, Australia, Great-Britain and the Netherlands. European Commission, Luxembourg, 2004. ISBN 92-894-8301-6. Str. 80. Dostupné na http://www.biblioteca.porto.ucp.pt/docbweb/multimedia/associa/pdf/c_omp.pdf

Na stiahnutie:

Pozrite aj:

Kontakt:

Úrad vlády SR
Oddelenie projektovej podpory

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-572 95 311
fax: 02-572 95 424
e-mail: dana.srponova@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 

Zborník sa realizoval s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.