Výzva na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2013

Bratislava, 21. 11. 2012 (MV SR) - Rada vlády SR pre prevenciu kriminality zverejnila na internetovej stránke ministerstva vnútra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciiu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Dotácie sa posktujú z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Zákon definuje okrem iného aj obsah, formu predkladania projektov a oprávnených žiadateľov.

Vyhlasovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Dátum vyhlásenia: 21. november 2012

Uzávierka: 15. január 2013

Trvanie projektuU: rok 2013

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť štátnym orgánom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám alebo štátnym účelovým fondom
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.

Adresy na predkladanie žiadostí: príslušný obvodný úrad v sídle kraja podľa sídla predkladateľa

Legislatívny rámec: zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Kontakt:

Ministerstvo vnútra SR
Odbor prevencie kriminality Kancelárie MV
sekretariát Rady vlády pre prevenciu kriminality
Drieňová 22, 826 86 Bratislava
tel.: 02/4859 2204-06
e-mail: rvpk@minv.sk

Obvodný úrad Bratislava
Odbor organizačný
Mgr. Mariana Streďanská - poverená zastupovaním vedúceho odboru
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
tel.: 02/59312 390
e-mail: mariana.stredanska@ba.vs.sk

Pozn.:

Od 1. decembra 2012 príde k zmene na pozícii koordinátora prevencie kriminality na Obvodnom úrade Bratislava. Akékoľvek informácie, požiadavky a pod. zasielajte vedúcej organizačného oddelenia pani Mgr. Kvetoslave Bošanskej a pani Mgr. Mariane Streďanskej – poverenej zastupovaním vedúceho odboru.