16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Košice, 25. 11. 2012 (Fenestra) - Ľudskoprávne občianske združenie Fenestra sa v dňoch 25. novembra - 10. decembra zapája do celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Od jej vzniku v roku 1991 sa do nej zapojilo viac ako 4100 skupín zo 172 krajín sveta. Násilie páchané na ženách je závažný spoločenský problém, ktorý sa týka všetkých. Kampaň je príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o ňom. Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím. Prostredníctvom kampane môžeme vyjadriť svoj osobný postoj, podporiť samotnú kampaň, šíriť o nej informácie a tým znižovať toleranciu voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti.

Kampaň 16 dní aktivizmu je úspešná vďaka podpore ľudí a organizácií na celom svete, ktoré každý rok zvyšujú informovanosť o problematike násilia páchaného na ženách vo svojich komunitách. Zapájame sa do nej, pretože sme presvedčené, že môžeme žiť vo svete, kde bude násilie páchané na ženách ojedinelým javom, nie bežnou realitou mnohých žien a ich detí. Kampaň je odkazom pre všetkých ľudí, že na svete nebude pokoj, mier, rozvoj a spravodlivosť, pokiaľ budú ženy vystavené násiliu.

Tolerancia akejkoľvek formy násilia páchaného na ženách a ich deťoch prispieva k tomu, že pre 570-tisíc žien a viac ako 399-tisíc detí na Slovensku je domov miestom, v ktorom sa denne obávajú o svoje zdravie a život. Keď sa ženy rozhodnú vyhľadať pomoc a rozprávajú o svojej skúsenosti s násilím, často sa stretávajú so zľahčovaním, spochybňovaním a obviňovaním. Miera tolerancie násilia páchaného na ženách je v našej spoločnosti stále vysoká.

Na to, aby sme dokázali zabezpečiť ženám a deťom účinnú pomoc, podporu a ochranu, je potrebná účasť všetkých zainteresovaných inštitúcií, organizácií a celej spoločnosti. Žiadna inštitúcia a organizácia neuspeje v boji proti násiliu páchanému na ženách sama. Organizovaním rôznych aktivít, ktoré upozorňujú na problematiku násilia páchaného na ženách, robíme tento problém viditeľným, vyjadrujeme podporu ženám a deťom, ktoré násilie zažívajú a upozorňujeme mužov, ktorí sa správajú násilne k svojim manželkám/partnerkám, že nesú zodpovednosť za svoje násilné správanie.

Ciele kampane na Slovensku:

  • posilňovať dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku
  • zlepšovať podmienky prístupu žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí k špecifickej pomoci, podpore a ochrane
  • zvyšovať bezpečie žien
  • zvyšovať informovanosť o charaktere a výskyte násilia páchaného na ženách
  • vytvárať tlak na vládu SR, aby si plnila záväzky vyplývajúce z národným a medzinárodných dokumentov, ku ktorým sa zaviazala
  • zvyšovať aktívny prístup štátnych a verejných inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík v problematike násilia páchaného na ženách a ich zavádzanie do praxe
  • zvyšovať angažovanosť verejnosti v boji proti násiliu páchanému na ženách
  • posilňovať aktivity zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách na lokálnej úrovni

 

Ďalšie informácie:

 

Kontakt:

Fenestra
P. O. Box F-12, 042 92 Košice
Tel.: 055/729 75 04, 0911 224 777
Fax: 055/729 75 05
E-mail: fenestra@fenestra.sk
www.fenestra.sk
www.bunker.sk