JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť zorganizovalo 21. - 25. novembra 2012 v Modre - Harmónii JESENNÚ ŠKOLU ANTIDISKRIMINÁCIE. Tréningové podujatie ponúklo zúčastneným študentom a študentkám vysokých škôl zážitkové a interaktívne vzdelávanie zamerané na právne, filozofické, psychologické a sociologické aspekty diskriminácie. Jesenná škola poskytla aj možnosť zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

V priebehu prvej polovice vzdelávania sa študenti a študentky dozvedeli množstvo praktických informácií týkajúcich sa (anti)diskriminácie, monitoringu verejných politík a občianskej participácie. Pracovali v skupinách, riešili modelové situácie aj konkrétne prípady z praxe.

Druhá polovica vzdelávania sa niesla v duchu simulácie: študenti a študentky hrali roly, prostredníctvom ktorých mali možnosť vyskúšať si nadobudnuté zručnosti. Počas simulácie boli k dispozícii odborníčky a odborníci, ktoré/í poskytovali konzultácie.

V rámci bohatého programu mali účastníci a účastníčky možnosť diskutovať s Oľgou Gyárfášovou (Inštitút pre verejné otázky), Janou Plichtovou (Filozofická fakulta UK), Lacom Oravcom (Nadácia Milana Šimečku), Luciou Berdisovou a Petrom Vargom (Právnická fakulta Trnavskej univerzity), Hanou Lyons (Paneurópska vysoká škola, RTVS), Šarlotou Pufflerovou a Jankou Debrecéniovou (Občan, demokracia a zodpovednosť).

Jesennú školu pripravil a realizoval multidisciplinárny tím odborníčok a odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti (anti)diskriminácie, ochrany ľudských práv a monitoringu verejných politík, spolupracujúcich so združením Občan, demokracia a zodpovednosť.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel./fax: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: odz@odz.sk, sekretariat@odz.sk
www.odz.sk
 

Tréning sa realizoval s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program realizuje Európska komisia. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Informácia nemusí odrážať stanovisko alebo názor Európskej komisie a Úradu vlády SR.