Platforma pre dáta o rovnosti: závery a odporúčania

V rámci priority 5 realizovala Platforma pre dáta o rovnosti (equality data) viaceré aktivity. Diskusia členov a členiek platformy viedla k formulovaniu všeobecných záverov a odporúčaní, ktoré sú výsledkom intenzívnej a vecnej diskusie počas troch pracovných stretnutí platformy a okrúhleho stola. Sú súčasťou zborníka dostupného v elektronickej i printovej forme. Predstavujú všeobecné rámce a základné odporúčania platformy pre zber dát, do ktorých sa pretavili zhodné alebo podobné stanoviská jej aktérov a aktérok.

Závery a odporúčania platformy

Cieľom zberu dát o rovnosti (ktorým sa rozumie široká škála praktík zabezpečujúcich zber a členenie dát podľa dôvodov diskriminácie) je zhromažďovanie objektívnych, spoľahlivých, porovnateľných a komplexných informácií a údajov. Len analýzou takýchto dát možno docieliť kvalitnejší, informovanejší, celostnejší a hlavne podložený obraz o rovnosti príležitostí a rovnakom zaobchádzaní, ktorý by mal slúžiť ako východisko uvažovania o spôsoboch dosiahnutia želaných zmien. Zhromažďovanie a analýza údajov je nevyhnutným predpokladom správneho nastavenia verejných politík v oblasti nediskriminácie, aby sa opatrenia odvíjali od identifikovanej potreby, aby sa ich implementácia mohla monitorovať a účinnosť či pokrok pravidelne vyhodnocovať. V tomto kontexte je preto zber takýchto údajov povinnosťou štátu ako jedna z foriem ochrany občanov a občianok pred nerovným zaobchádzaním.

Na naplnenie uvedených cieľov je nevyhnutné:

- Otvoriť širokú odbornú diskusiu, ktorá by viedla k prehodnoteniu doterajších prístupov a celého kontextu ochrany pred diskrimináciou. Smerovať diskusiu späť k ľudskoprávnej podstate princípu rovnosti tak, aby poskytla odpoveď na trend devalvácie témy nediskriminácie a jej celkové sploštenie vo verejnom diskurze. V rámci toho prehodnotiť pojmové východiská – rovný/rovnaký a aj s pomocou jazykovedcov/kýň dospieť ku konsenzu v obsahovej aj vo formálnej rovine. Následne osloviť verejnosť s inovovaným konceptom s novými aktuálnymi akcentmi.

- Vytvoriť celoštátnu koncepciu zberu dát o rovnosti za účasti zástupcov a zástupkýň všetkých budúcich skupín používateľov/liek údajov. Vychádzajúc z domácej a európskej antidiskriminačnej legislatívy a využívajúc štandardné pojmy a jazyk, koncepcia by definovala a jasne špecifikovala:

 • prečo zbierať dáta a s akým cieľom – zdôvodnenie potreby zberu a zhromažďovania dát o ne/rovnosti vo všeobecnosti, identifikáciu potrieb a zohľadnenie odporúčaní medzinárodných inštitúcií
 • kto, teda aký subjekt a v ktorej oblasti je zodpovedný za zber a vyhodnocovanie, prezentovanie a šírenie dát v tej-ktorej oblasti, stanovenie kontrolného a konzultačného subjektu (equality body, Úrad na ochranu osobných údajov) a šírky jeho mandátu (od konzultácií, dozoru až po schvaľovanie jednotlivých zberov)
 • čo, teda aké znaky, v akých dimenziách/oblastiach, v akom rozsahu, v akom časovom rámci a s akou periodicitou sa budú zisťovať (zostavenie katalógu otázok, na ktoré potrebujeme poznať odpoveď)
 • ako, teda akými prostriedkami a metodologickými postupmi sa požadované informácie budú získavať
 • s akým zabezpečením, teda určenie spôsobu ich ochrany a štandardov ich uchovávania, poskytovania a distribúcie
 • za čo, teda materiálne a personálne zabezpečenie zberu, vyhodnocovania, prezentovania a šírenia dát
 • aké podmienky budú musieť byť splnené, teda či si to bude vyžadovať legislatívne alebo iné zmeny (konkrétne napr. zjednodušenie legislatívneho rámca pre potreby operatívneho zberu)
 • špecifikovanie úrovní zberu dát:
  • národný štatistický systém – štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom SR, ministerstvami a štátnymi organizáciami
  • zisťovania realizované vedeckými a akademickými subjektmi, mimovládnymi organizáciami, celoštátne, regionálne, lokálne
  • dáta o sťažnostiach na diskrimináciu
  • monitoringy a testingy
 • špecifikovanie objektu výskumu:
  • územie
  • osoba (sebaidentifikácia)
  • skupiny osôb (prisúdená identita)
 • stanovenie štandardov pri zbere etnických dát použiteľných na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy – metodické odporúčania pre jednotlivé typy zberu dát (napr. s využitím sebaidentifikácie alebo prisúdenej identity)

Členovia a členky platformy sa zhodli, že pokiaľ ide o návrhy na zlepšenie doterajších alebo zavedenie nových postupov zberu dát o diskriminácii, treba rozlišovať podľa jednotlivých dôvodov diskriminácie, keďže tieto sú špecifické a rovnako špecifické sú aj spôsoby a postupy sledovania výskytu nerovného zaobchádzania na ich základe. Súčasne odporučili zmapovať možnosti sekundárnych analýz existujúcich dát, prepájanie databáz a registrov, rozšírenie oprávnenia vstupu do takýchto databáz podľa jasne definovaných pravidiel, nastavenie systematického prístupu k výmene informácií v rámci verejnej správy, ako aj určenie rámcov pre zber a využívanie dát aj neštátnymi subjektmi.

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Oddelenie projektovej podpory

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-572 95 311
fax: 02-572 95 424
e-mail: dana.srponova@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 

Aktivity platformy sa realizovali s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.