Platforma právnych expertov

Aktivita projektu nazvaná Platforma právnych expertov si dala za cieľ vytvoriť odborné fórum pre zástupcov a zástupkyne akademickej pôdy, súdnictva, právnickej sféry, mimovládneho aj štátneho sektora. Poslúžila ako ideálny priestor pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k vopred stanoveným a odbornej verejnosti dlhodobo známym problémovým okruhom aplikácie a implementácie antidiskriminačnej legislatívy.

Kľúčové aspekty, ktorými sa platforma zaoberala, sa pretavili do štyroch nosných okruhov:

  • teoreticko-právne východiská
  • procesno-právne aspekty
  • inštitucionálny rámec
  • dočasné vyrovnávacie opatrenia

V rámci týchto okruhov sa členovia a členky v diskusii a odborných príspevkoch venovali dlhodobo nejednotnému vnímaniu konceptu rovnosti, postaveniu dobrých mravov v nediskriminačných veciach, otázke primeraného zadosťučinenia, nekonzistentnému uplatňovaniu princípu preneseného dôkazného bremena, nedostatočnému využívaniu dočasných vyrovnávacích opatrení a ďalším témam.

Platforma právnych expertov bola súčasťou úsilia zlepšiť implementáciu antidiskriminačnej legislatívy. Jej členmi a členkami sa stali právnici a právničky pôsobiaci v advokácii s dlhodobou skúsenosťou so zastupovaním obetí diskriminácie, členovia/ky akademickej obce, vedeckí pracovníci/čky Slovenskej akadémie vied aj zástupca sudcovskej obce.

Okrem vytvorenia fóra na odbornú diskusiu bolo jedným zo základných cieľov predovšetkým vypracovanie jasných odporúčaní s ďalším využitím v rámci legislatívneho procesu a prípravy vládnych politík v oblasti nediskriminácie. Platforma naformulovala odporúčania smerom k decíznej sfére, zamerané na odstránenie nedostatkov v implementácii existujúcej antidiskriminačnej legislatívy, ako aj na formulovanie návrhov potrebných legislatívnych zmien. Témy platformy pokrývali oblasť právnej teórie aj rôzne aspekty právnej praxe, a to z hľadiska hmotného i procesného práva. Záverečnou aktivitou projektu a platformy bolo regionálne sympózium pod názvom Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite.

Závery a odporúčania platformy právnych expertov sú doplnené o závery zo sympózia:

Závery a odporúčania - celý dokument:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Oddelenie projektovej podpory

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-572 95 311
fax: 02-572 95 424
e-mail: dana.srponova@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 

Aktivity platformy sa realizovali s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.