Platforma právnych expertov: závery a odporúčania

Závery a odporúčania platformy právnych expertov, doplnené o závery zo sympózia

  Teoreticko-právne východiská

 1. V slovenskej právnej teórii a osobitne pri vzdelávaní relevantných právnych profesií treba pevne zakotviť špecifiká pojmov rovnosť, rovné zaobchádzanie a diskriminácia. Jasne odlišovať ustanovenia čl. 12 ústavy a ustanovenia antidiskriminačného zákona.
 2. Ďalej je potrebné rešpektovať spätosť pojmu diskriminácia s jednotlivými diskriminačnými dôvodmi. Pevne zakotviť diskriminačné dôvody ako typicky osobné charakteristiky, ktoré nie sú v dispozícii jednotlivca, resp. charakteristiky, pri zmene ktorých jednotlivec stráca istú časť osobnej identity. V tomto duchu vnímať najmä možnosti otvoreného výpočtu diskriminačných dôvodov tak, aby bola zachovaná podmienka viazanosti na identitu osoby a na jej dôstojnosť, aby tým o. i. zostal zachovaný cieľ európskych antidiskriminačných noriem.
 3. Je potrebná zmena celkovej paradigmy v oblasti prístupov k rovnému zaobchádzaniu – posun k apelovaniu na prebratie zodpovednosti za riešenie diskriminácie diskriminujúcimi subjektmi, keďže teraz je zodpovednosť za vysporiadanie sa s diskrimináciou prakticky na diskriminovanom.
 4. Včlenenie inštitútu dobrých mravov do zásady rovnakého zaobchádzania ako jedného z prvkov, na ktorých spočíva dodržiavanie tejto zásady, je potrebné vnímať ako neprimerane široké prepojenie právnych noriem s morálnymi normami. Navrhuje sa zúženie aplikácie dobrých mravov v diskriminačných veciach, aby sa tak zabezpečila vyššia miera aplikácie všeobecného právneho princípu rovnosti rozpracovaného judikatúrou európskych súdov, napríklad inšpiráciou z českého antidiskriminačného zákona.
 5. Koncept dočasných vyrovnávacích opatrení je veľmi vhodný nástroj na vyrovnávanie nerovností v spoločnosti, avšak tieto opatrenia musia spĺňať všetky podmienky “afirmatívnej akcie”. Je potrebné prijímať také dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktoré povedú k želaným výsledkom a efektom v celej škále stanovených cieľov a ktoré budú rešpektovať špeciálne potreby cieľových skupín, ako aj správne a dostatočne nastaviť podmienky prijímania a evalvácie takýchto opatrení.
 6. Návrhy delegeferenda

 7. Zahrnutie úpravy preneseného dôkazného bremena vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovného zaobchádzania do Občianskeho súdneho poriadku.
 8. Pojatie zákazu šikanovania ako opakovaného, nevhodného správania namiereného proti zamestnancovi alebo skupine zamestnancov, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia, priamo do Zákonníka práce s nadväzujúcou úpravou, ktorá by dotknutým osobám umožňovala domáhať sa nemajetkovej ujmy bez toho, aby museli preukazovať diferenciačné kritérium tak, ako je to v prípade diskriminácie. Definícia šikanovania by mala byť skôr rámcová, aby dovoľovala aplikačnej praxi prihliadať na osobitosti každého jednotlivého prípadu.
 9. V nadväznosti na pripravovanú úpravu monitoringu zamestnanca sa navrhuje doplniť právo domáhať sa právnej ochrany o právo na poskytnutie primeraného zadosťučinenia od zamestnávateľa.
 10. Upraviť výšku súdneho poplatku pri návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania s náhradou nemajetkovej ujmy tak, aby neobsahovala percentuálny podiel z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy. Otvoriť odbornú diskusiu k otázke súdnych trov a s nimi súvisiacich možných zmien v predkladaní a vyhodnocovaní dôkazov.
 11. Doplniť úpravu primeraného zadosťučinenia v antidiskriminačnom zákone o konkrétne formy, a to najmä ospravedlnenie, zverejnenie ospravedlnenia alebo náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.
 12. Osobitne vymedziť úpravu primeraného zadosťučinenia vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, resp. nestotožňovať ju s úpravou primeraného zadosťučinenia vo veciach súvisiacich s ochranou osobnosti, a to nasledovným navrhnutým znením § 9 ods. 3 antidiskriminačného zákona: „Ak súd priznal zadosťučinenie vo forme náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, sumu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí s prihliadnutím na mieru zavinenia, následky nerovnakého zaobchádzania alebo diskriminácie a na všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.“
 13. Preklasifikovať sociálno-ekonomické znevýhodnenie na následok diskriminácie v úprave dočasných vyrovnávacích opatrení, keďže korekcia sociálneho a ekonomického znevýhodnenia v stave, keď antidiskriminačný zákon zároveň nedáva príležitosť pracovať s odstraňovaním znevýhodnenia spôsobeného etnickou príslušnosťou nad rámec ochrany žalobou, nevedie k cieľu vyrovnávacieho opatrenia.
 14. Rozšíriť okruh oprávnených osôb pri prijímaní dočasných vyrovnávacích opatrení v súlade s európskou legislatívou. A to najmä o orgány samosprávy a zamestnávateľov. Je potrebné vytvoriť podporné mechanizmy k prijímaniu dočasne vyrovnávacích opatrení, ktoré by primárne komunikovali s majoritnou spoločnosťou s cieľom informovať ju o nevyhnutnosti týchto krokov a pripraviť ju na pozitívne výsledky týchto opatrení.
 15. Hľadať alternatívne procesné možnosti identifikovania a postihovania diskriminačného zaobchádzania, a to napr.:
  • s využitím inštitútov trestného práva - nenávistné trestné činy, postihovanie diskriminujúcich subjektov
  • posilniť mechanizmy priestupkového práva - účastníctvo v konaní, poučovacia povinnosť
  • reštrikcie pri verejnom obstarávaní - vylúčenie diskriminujúceho subjektu z možnosti uchádzať sa o zákazky vo verejnom obstarávaní
 16. Inšitucionálny rámec

 17. Osobitne vnímať potrebu prezentácie inštitúcií slúžiacich čiastočne alebo priamo na pomoc obetiam diskriminácie smerom k verejnosti s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o ich činnosti a zároveň prostredníctvom mediálnych aktivít zvýšiť prítomnosť problematiky nediskriminácie v masmédiách.
 18. Vypracovať slovenský ekvivalent Európskeho kódexu dobrej správnej praxe.
 19. Poveriť výkonom monitoringu dočasných vyrovnávacích opatrení nezávislý štátny kontrolný alebo dozorný orgán.
 20. Zabezpečiť zber dát o rovnosti. V tejto časti možno odkázať na odporúčania platformy pre zber dát o rovnosti.
 21. Zabezpečiť vyškolenie inšpektorov inšpektorátov práce v problematike dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, ako aj v technike získavania potrebných dôkazov v týchto prípadoch.
 22. V oblasti mediácie zaručiť nasledovné:
  • pokiaľ ide o status mediátora, odlíšiť poskytovanie mediácie vo verejnom záujme od mediácie, ktorá je podnikaním, a umožniť tak mediáciu poskytovanú čiastočne alebo úplne zadarmo
  • zvýšiť informovanosť o možnosti mediácie
  • regulovať kontrolu kvality poskytovanej mediácie vrátane kvality vzdelávania mediátorov
  • zaistiť porovnateľnú mieru vykonateľnosti uzavretej mediačnej dohody pod podmienkou, že je v súlade s platnou legislatívou
 23. Vzdelávať decízorov/ky a realizátorov/ky verejných politík. Scitlivovať verejnosť a verejných aktérov a aktérky k problematike nediskriminácie.
 24. Iniciovať zmenu školského systému na všetkých úrovniach – posun od poslušnosti k zodpovednosti v obsahoch a metódach vzdelávania s celkovým hodnotovým nastavením.
 25. Iniciovať nezávislý a komplexný (finančný, personálny, organizačný) audit inštitúcií pôsobiacich v oblasti. Prehodnotiť rozsah kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva, nakoľko je otázne či je pri existujúcom rozsahu možné efektívne plniť jeho úlohy. Je nevyhnutné zefektívnenie a následne zviditeľnenie strediska.

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Oddelenie projektovej podpory

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-572 95 311
fax: 02-572 95 424
e-mail: dana.srponova@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 

Aktivity platformy sa realizovali s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.