ZBORNÍK 2: Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Cieľom projektovej aktivity Platforma právnych expertov bolo vytvoriť odborné fórum pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k dlhodobo známym problémom implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Na jeho naplnenie slúžili pracovné stretnutia aj príprava príspevkov jednotlivých členov a členiek platformy. Výsledkom intenzívnej práce platformy je zborník Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite.
 

Ambíciou zborníka je prispieť k zintenzívneniu odbornej diskusie a spolupráce odborníkov a odborníčok pôsobiacich v oblasti nediskriminácie a zároveň formulovať apel na decíznu sféru v mene nevyhnutných zmien. Vzhľadom na trvalý plán novelizácie antidiskriminačného zákona i práce na rekodifikácii Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku môže táto publikácia významne napomôcť potrebné legislatívne zmeny a následne pevné zakotvenie zásady rovného zaobchádzania v slovenskom právnom poriadku.
 

  • Editor zborníka: Marián Filčík
  • Recenzentka: Pavla Boučková
  • Obálka: Anton Vaľko
  • Vydanie: prvé
  • Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o.
  • Náklad: 250 ks
  • ISBN 978-80-8143-052-7

Na stiahnutie:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Oddelenie projektovej podpory

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-572 95 311
fax: 02-572 95 424
e-mail: dana.srponova@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 

Zborník sa realizoval s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.