Zvyšovanie povedomia Rómov a Rómok o antidiskriminácii

Poslednými stretnutiami v Sabinove a v Bystranoch uzavrela Poradňa pre občianske a ľudské práva sériu stretnutí zameraných na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii pre Rómov a Rómky na východnom Slovensku, ktoré realizovala v rámci projektovej priority 4.
 

Foto: POĽP
 

Od apríla do konca novembra bolo zrealizovaných 11 stretnutí s cieľom šíriť povedomie o právnych možnostiach ochrany pred diskrimináciou. Stretnutí sa zúčastnilo celkovo 187 účastníkov a účastníčok, ktorí/-é boli informovaní/-é o činnosti a aktivitách Poradne v oblasti antidiskriminácie a o právnych možnostiach, ako sa proti diskriminácii brániť.

Štyria pozvaní rómski aktivisti a jedna aktivistka na stretnutiach prezentovali vlastné skúsenosti s aktívnymi krokmi, ktoré v prípadoch diskriminácie podnikli na svoju obranu. Účastníci a účastníčky vzdelávacích stretnutí tiež popisovali diskriminačné konania, ktorým sami/-y čelili či čelia, najmä v oblasti poskytovania služieb, vo vzdelávaní či pri hľadaní zamestnania. Spoločne riešené modelové situácie im ponúkli možnosť vyskúšať si na praktických príkladoch konkrétne postupy, ktoré možno v boji proti diskriminácii využiť.

Zúčastnení/-é ocenili najmä praktický prínos realizovaných stretnutí v bežných životných situáciách.

Foto:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23, 040 01 Košice
tel./fax: 055–6806 180, 0908 69 55 31, 0949 33 83 96
e-mail: poradna@poradna-prava.sk
www.poradna-prava.sk
 

Stretnutia sa realizovali s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.