Dialóg vlády SR a Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Bratislava, 18. 3. 2009 - Prekážky v prístupe k súdnej ochrane diskriminovaných žien, konkrétne dočasné vyrovnávacie opatrenia prijaté na dosiahnutie skutočnej rovnosti žien či konkrétne kroky podniknuté pri odstraňovaní násilia páchanom na ženách – to sú niektoré z otázok, ktoré zaujímali Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) v dialógu s vládnou delegáciou SR na zasadnutí 14. 7. 2008. Iba nedávno zverejnil sekretariát výboru jeho podrobný záznam. Členky a člen výboru sa tiež zaujímali o vyšetrovanie nezákonných sterilizácií rómskych žien a ich viacnásobné znevýhodnené postavenie v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, zamestnanosť, bývanie a vzdelávanie. Niektoré členky výboru poukázali na nízke zastúpenie žien, predovšetkým vo volených funkciách a vyzvali vládu SR na realizáciu krokov na zlepšenie tejto situácie. Ďalší rad otázok sa týkal neefektívneho prístupu žien k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia z dôvodu výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok či vysokých cien za tieto služby.

Otázky výboru a odpovede delegácie vlády SR obsahujú dve zápisnice z júlového zasadnutia (1. časť a 2. časť). Vláda SR na ňom prezentovala periodickú správu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Výsledkom dialógu medzi vládou SR a výborom OSN sú Záverečné zistenia výboru. Výbor v nich poukázal na pozitívne aspekty plnenia CEDAW-u a zároveň zdôraznil nedostatky brániace riadnej a úplnej implementácii tohto dohovoru. Pre odstránenie týchto nedostatkov sformuloval viacero odporúčaní, zameraných napr. na zefektívnenie právnej ochrany pred diskrimináciou a boja proti násiliu páchanému na ženách, odstránenie viacnásobnej diskriminácie rómskych žien, zlepšenie prístupu žien a dievčat k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a zvýšenie účasti žien v politických a rozhodovacích funkciách.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj reprezentantky koalície mimovládnych organizácií (MVO), ktorá výboru poskytla tzv. tieňovú správu. Správa sa zaoberá nedostatkami pri implementácii CEDAW-u vo vybraných oblastiach dohovoru, na ktoré sa tieto MVO špecializujú.
 

Dokumenty: